Riktlinjer för placering

AI Pensions tillgångar förvaltas, enligt en av styrelsen fastställd placeringsinstruktion, med hänsyn tagen till gjorda försäkringsåtaganden och med målet att uppnå en långsiktig god real avkastning. Förvaltningen ska ske under betryggande former.

Styrelsen fastställer därutöver en placeringsinriktning rörande strategisk och taktisk tillgångsfördelning inom portföljen. De strategiska besluten avser huvudsakligen fördelning mellan tillgångsslagen aktier, räntebärande placeringar, realränteobligationer, onoterade placeringar och fastigheter. De taktiska besluten är mer kortsiktiga än strategiska beslut och kan avse den exakta fördelningen mellan tillgångsslagen vid varje tidpunkt samt även avse fördelning inom varje tillgångsslag. Placeringsinriktningen anger fördelningen mellan de olika tillgångsslagen i procent av det totala kapitalet samt tillåtna avvikelser.