Organisation

AI Pension är en försäkringsförening som driver sin verksamhet i enlighet med lagen om understödsföreningar. Verksamheten startade 1955. AI Pension drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att försäkringsföreningen ägs av de försäkrade (medlemmarna) och försäkringstagarna (företagen).

Styrelse

Av fullmäktige valda

Gunilla Dahmm, oberoende ledamot
Fredrik Westlund, arbetsgivarrepresentant

Av Almega Tjänsteförbunden utsedda

Magnus Höij, vice ordförande
Lena Hagman, ledamot

Av Sveriges Arkitekter utsedda

Lotta Lehmann, ordförande

Av Unionen utsedda

Hans Norin, vice ordförande
Maritha Lindberg ingår, i egenskap av vd, som ledamot av styrelsen

Ordinarie revisorer
Lena Eidmann, auktoriserad revisor PwC
Olle Hofvander, Lindberg Stenberg Arkitekter

Suppleanter
Thomas Peinert, White Arkitekter
Sofie Nordenborg, auktoriserad revisor PwC

Ansvarig aktuarie är Tommy Kindberg

Fullmäktige

Fullmäktige består av representanter för arbetstagarsidan, Sveriges Arkitekter och Unionen samt arbetsgivarsidan, ALMEGA. Fullmäktige utses var tredje år av parterna.

Fullmäktiges sammansättning under tiden 2018 – 2020:

Sveriges arkitekter

Ordinarie ledamöter
Kri Bennström
Thomas Peinert
Marita Claëson
Helena Wallgren
Rolf Carlquist

Suppleanter
Ulrik Östling
Rita Georgiadis

Unionen

Ordinarie ledamöter
Simon Svensson
Annica Larsson
Anders Olausson
Stefan Andersson
Hans Tarandi

Suppleanter
Åsa Sundström
Per Riihiaho

Almega tjänsteförbunden

Ordinarie ledamöter
Heléne Bengtsson
Stella Goldring
Henrik Rheborg
Mats Elgström
Erik Torvén
Fredrik Eng
Annica Hedmark
Olle Hofvander
Inger Lindberg Bruce
Janne Mattsson

Suppleanter
Janne Mattsson
Vendela Martinac
Josefin Dorkhom

Vakant

Stadgar

AI Pension är en understödsförening och de regler som styr verksamheten är fastställda i föreningens stadgar. I stadgarna finns föreningsordningen, försäkringsvillkoren och de försäkringstekniska grunderna. Stadgarna finns i länken nedan.

AI Pensions stadgar