Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar är en naturlig del när vi placerar dina pengar. Det handlar om att agera för att minska påverkan på människor och miljö och att investera i framtidsinriktade bolag med sunda värderingar. Vi utgår från våra kärnvärden; trygghet, engagemang och ansvar.

Så här arbetar vi med ansvarsfulla investeringar

Förutom att vi strävar efter balans mellan risk och avkastning, tar vi även hänsyn till principer för miljö, socialt ansvar och affärsetik i samband med investeringar. Vid upphandling av fonder går vi igenom förvaltarnas process för hur de utvärderar bolag. Vi väljer förvaltare som har integrerat hållbarhet i sin investeringsprocess.

Majoriteten av våra fondförvaltare har undertecknat UN PRI, FNs principer för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att de måste ha implementerat processer för miljö, socialt ansvar och affärsetik i sin förvaltning.

Styrelsen i AI Pension har utsett en placeringskommitté som ansvarar för AI Pensions placeringar enligt fastställda riktlinjer.

”Vi har som mål att påverka våra fondförvaltare att utveckla sitt arbete till mer ansvarsfulla investeringar”.

Så här utvärderar vi våra placeringar

Vi har som mål att påverka våra fondförvaltare att utveckla sitt arbete till mer ansvarsfulla investeringar. För att säkerställa att de fondförvaltare vi anlitar investerar i hållbara bolag måste de kunna visa upp hur de arbetar med att analysera bolagen. Två gånger per år granskar vi samtliga fonder tillsammans med företaget ISS Ethix, som är specialister inom hållbarhet. De är inriktade på att granska fondinnehaven avseende FNs normer och konventioner samt om det finns innehav i kontroversiella sektorer som tobak, alkohol, vapen, pornografi och fossila bränslen.

Påverkan genom dialog

Det är i första hand genom dialog vi vill påverka våra förvaltare att ta ett aktivt ansvar. Genom regelbunden dialog med våra fondförvaltare säkerställer vi att innehaven följer riktlinjerna. Om granskningen visar att ett fondinnehav inte uppfyller kraven har vi dialog med förvaltaren för att påverka innehaven. Kan vi inte påverka innehavet byter vi ut fonden.

Vår koldioxidpåverkan

Från 2017 mäter och redovisar vi vår aktieportföljs koldioxidpåverkan. AI Pensions koldioxidavtryck för aktieinnehaven är närmare 30 procent lägre jämfört med en aktieportfölj som följer ett globalt index.

Läs mer om koldioxidavtrycket

Fördelning av tillgångar

AI Pension investerar i olika värdepapper och tillgångar med  geografisk spridning för att uppnå  en bra riskspridning och en långsiktig stabil värdetillväxt.

Portföljen består av följande tillgångar

 2018-09-30
Aktier36 %
Räntor45 %
Absolutavkastande7 %
Fastigheter12 %

Se värdeutvecklingen på tillgångarna