AI Pensions koldioxidavtryck

AI Pension mäter koldioxidavtrycket i aktieportföljen. Syftet med att mäta och publicera koldioxidavtrycket är att vi vill bidra till ökad insyn för våra sparare. Det är också ett underlag i dialogen med våra förvaltare att öka fokus på klimatpåverkan i de bolag de investerar i och påverkan att minska utsläppen av växhusgaser.

Koldioxidmätning i aktieportföljen

För att visa hur stora utsläpp av växthusgaser som försäkringsföretagens investeringar ger upphov till har försäkringsbranschen enats om en gemensam branschstandard för redovisning av koldioxidavtryck. AI Pension följer Svensk Försäkrings branschstandard och mäter från och med 2017 aktieportföljens koldioxidavtryck.

Om koldioxidavtrycket

Utsläppsmätningarna baseras på senast tillgängliga koldioxiddata för direkta (Scope 1) och indirekta utsläpp i samband med förbrukning av energi (Scope 2). Utsläppen av växthusgaser mäts i termer av koldioxidekvivalenter (CO2e). Det är en måttenhet som gör det möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt. AI Pension har tagit hjälp av ISS-Ethix Climate Solution för att göra mätningarna.

Närmare 30 procent lägre koldioxidavtryck än globalt aktieindex

AI Pensions koldioxidavtryck för aktieinnehaven är närmare 30 procent lägre jämfört med en aktieportfölj som följer ett globalt index. 2017 är första året som AI Pension genomfört en mätning av koldioxidavtrycket och som fortsättningsvis kommer göras en gång per år.

Ögonblicksbild

Värdet visar en ögonblicksbild av hur aktieportföljens växthusgasutsläpp ser ut. Beräkningarna är inte heltäckande då bara delar av ett  företags leverantörskedja ingår och indirekta utsläpp från de produkter och tjänster som produceras inte omfattas. Resultaten bör därför tolkas med försiktighet till metoden utvecklas ytterligare.

Mer information om mätmetoden finns på https://www.svenskforsakring.se

Rekommendation Svensk Försäkring