Affärsetik

Etisk policy

AI Pensions styrelse har fastställt en etisk policy. All verksamhet inom AI Pension ska präglas av professionalism och hög etisk standard. Alla anställda ska uppträda korrekt och professionellt och iaktta god affärssed i förhållande till försäkringstagare, andra kunder och motparter. Våra försäkringstagarnas intressen ska alltid ska sättas i främsta rummet.

God regelefterlevnad

Vi har en hög ambitionsnivå att följa den stora mängd regelverk som omfattar verksamheten

Hög kundintegritet

Våra kunder ska känna sig trygga i att vi har en god informationssäkerhet av att hantera känsliga personuppgifter.