Frågor och svar om förändringen

Här hittar svar på frågor om förändringen av AI Pensions verksamhet.

GENERELLA FRÅGOR OCH BAKGRUND

Skandia tar över AI Pensions bestånd av försäkringar och verksamhet, genom en beståndsöverlåtelse. Formella godkännanden om överlåtelsen har fattats hos AI Pension, Skandia och de berörda kollektivavtalsparterna. Nu återstår ett godkännande av Finansinspektionen.

Det betyder att de befintliga försäkringarna och verksamhet överlåts till en annan försäkringsgivare som tar över det fulla ansvaret.

Det innebär att Skandia blir ny försäkringsgivare och dotterbolaget Skandikon kommer att ha en roll i den framtida hanteringen som rör kollektivavtalad ITP.

AI Pensions affärsförutsättningar har under de senast åren förändrats. Antalet aktiva försäkrade minskar succesivt och försäkringsinbetalningar från de som har ITP 2 kommer att minska inom en snar framtid. 2019 kommer ett nytt regelverk för tjänstepensionsverksamhet. För att klara de nya regelverkskraven skulle AI Pension behöva anställa fler personer. Sammantaget innebär det att kostnaderna skulle öka, och drabba kunder och medlemmar negativt. Överlåtelsen innebär att dessa negativa effekter kan undvikas.

Planen är att överlåtelsen ska genomföras första halvåret 2019 efter att Finansinspektionen gett sitt godkännande.

Skandia har valts med anledning av att det är ett av få bolag som kan ta över förvaltningen av alla AI Pensions försäkringar och uppfylla de krav som nya regelverken ställer. Skandia ägs precis som AI Pension av sina kunder. Dessutom är Skandia ett bolag som har funnits länge, har stark ekonomi och hög avkastning. De har också ett stort fokus på att arbeta med hållbarhet. Läs mer på skandia.se

Nu återstår ett godkännande från Finansinspektionen och parallellt göra förberedelser för det praktiska övertagandet.

AI Pensions namn och varumärke kommer att finnas kvar.

FÖR MIG SOM ÄR MEDLEM OCH KUND

Du kan fortsatt vända dig till AI Pensions rådgivare eller handläggare som kommer att finnas kvar. Rådgivare: 08-54 50 48 10. Handläggare: 08-54 50 48 20

Din försäkring blir oförändrad och flyttas över till Skandia automatiskt. Skandia tar över förvaltningen av pensionskapitalet och hanteringen av försäkringarna. Mer information om eventuella ändringar kommer när överlåtelsen är klar.

Din försäkring är oförändrad och flyttas över till Skandia automatiskt. När Skandia har tagit över förvaltningen kommer ditt pensionskapitals framtida utveckling påverkas av Skandias förvaltning, avgifter etc.

Nej, ditt pensionskapital kommer att flyttas över automatiskt. Om du vill veta mer om hur ditt pensionskapital förvaltas kan kontakta AI Pensions rådgivare på telefonnummer: 08-54 50 48 10. Det gäller även efter att överlåtelsen har skett.

Ja, om det finns flytträtt i försäkringen enligt gällande regelverk.

Det beror på vilken försäkring du har. Generellt blir avgifterna lika som idag eller lägre. Mer information kommer kunna ges längre fram.

 

FRÅGOR OM SKANDIA

Skandia är ett pensionsbolag som har funnits i över 160 år och förvaltar mer än 600 miljarder åt 2 miljoner kunder. Bolaget har cirka 2 400 medarbetare placerade i Sverige, Danmark och Litauen. Skandia är ett ömsesidigt bolag som ägs av de 1,2 miljoner kunder till livförsäkringsbolaget och som får dela på ett eventuellt överskott i verksamheten.

Skandia erbjuder traditionell förvaltning, fondsparande, försäkringar för hälsa och trygghet samt banktjänster och rådgivning.

Stärkt position inom tjänstepensionsområdet, och ett utvecklat samarbete med arbetsmarknadens parter.

Det breddar Skandias erbjudande som ledande pensionsförmedlare och öppnar dörren även för andra pensionskassor som söker lösningar för framtiden.

Ett övertagande från en part som i sammanhanget ska likvideras innebär att ingen kan ställas till svars för det som eventuellt kan gå snett. Samtidigt kan det alltid förekomma förbiseenden då tiden för att analysera alla delar är begränsad. Stora volymer ska hanteras och misstag kan därför bli kostsamma.

Ja, en överlåtelse av beståndet kan initieras av kollektivavtalsparterna om Skandia inte förmår nå upp till parternas ambitioner att kunna värdesäkra pensioner under utbetalning och intjänad pensionsrätt (fribrev) på motsvarande sätt som Alecta gör för övrigt ITP-kollektiv

Skandia har kunskap och erfarenhet inom förmånsbestämda försäkringar sedan länge. Dessa hanteras av Skandias dotterbolag Skandikon. Därför kommer Skandikons kompetens och system att användas för att hantera ITP 2. Skandikon har lång erfarenhet av att administrera förmånsbestämda försäkringar inklusive ITP 2.

Ett huvudskäl för Skandia att ge sig in i denna överlåtelse är att stärka sin position inom tjänstepensionsområdet. Det enda bolag som realistiskt sett skulle kunna ta hand om ITP-beståndet är Alecta. Alecta har dock inte kapacitet att ta emot övriga delar av AI Pensions bestånd och AI Pension vill ha en helhetslösning.

Ja, och den lösning Skandia väljer kommer att involvera såväl Skandia som Skandikon. Diskussioner pågår om vad som är den mest lämpliga lösningen.

Skandikon ägs av Skandia och är ett oberoende företag som sköter förvaltning/admin av pension/stiftelser åt företag och olika försäkringsgivare. Skandikon har erfarenhet av förvaltning/admin av ITP 2 i frivillig form sedan tidigare liksom av annan förmånsbestämd försäkring. Skandikon är även valcentral, bland annat för försäkringsanställda för en andel av kommunal- och landstingsanställda.

Skandikon kommer på uppdrag av Skandia i första hand att hantera ITP beståndet. Skandikon har de system och resurser som krävs för att sköta förmånsbestämd försäkring.