Så behandlar vi dina personuppgifter

Den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft som ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL. GDPR ställer högre krav på hur vi som företag samlar in och behandlar dina personuppgifter för att du som kund ska få ett starkare skydd och bättre möjligheter att påverka vår hantering.  Här beskriver vi hur vi behandlar och använder de personuppgifter som vi inhämtar och vilka rättigheter du har.

Information enligt Dataskyddsförordningen GDPR.

Personuppgiftsansvarig

AI Pension Försäkringsförening (AI Pension) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi, eller företag som vi anlitar, behandlar. Behandlingen av personuppgifter sker för de ändamål (syften) som framgår nedan.

Det innebär att AI Pension inte är ett personuppgiftsbiträde till arbetsgivare utan är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som AI Pension behandlar.

Till dig som ännnu inte är kund hos AI Pension

De personuppgifter som du lämnar till AI Pension behandlas för att kunna administrera och fullgöra försäkringsavtal som kommer att ingås.  Vi använder uppgifterna endast till det du har bett oss att göra, eller till det ändamål som vi annars särskilt informerat om i samband med att du lämnade uppgifterna. Personuppgifterna sparas under högst tre månader efter avslutat ärende.

Till dig som är kund hos AI Pension

De personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi hämtar in (namn, personnummer, adress, telefonnummer, kontonummer, löneuppgifter, e-post, hälsouppgifter) behandlas för att vi ska kunna fullgöra och administrera det försäkringsavtal som ingåtts. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna skicka dig information och för analys- och statistikändamål. I de fall hälsouppgifter behandlas görs det på grund av att det är nödvändigt för att AI Pension ska kunna fullgöra skyldigheter enligt kollektivavtal. AI Pension kan komma att lämna ut personuppgifterna till våra samarbetspartners för att kunna fullgöra försäkringsavtalet, försäkringsförmedlare (enligt fullmakt), till myndigheter eller då det särskilt överenskommits mellan AI Pension och dig.

Uppgifter kan även inhämtas från Försäkringskassan eller andra försäkringsbolag. AI Pension uppdaterar adressregister med hjälp av statens person- och adressregister (SPAR).

Om du har lämnat hälsouppgifter till oss, använder vi dessa uppgifter enbart för att kunna bedöma ditt försäkringsskydd.

Dina personuppgifter sparas normalt i 10 år efter det att den sista utbetalningen till ersättningsberättigad gjorts enligt försäkringsavtalet eller den längsta tid som behövs för att kunna behandla eventuella anspråk på försäkringsersättning.

Information som vi skickar ut

Information till dig eller förmånstagare skickas ut eller läggs upp löpande på inloggad sida på Internetkontoret  i form av pensions- och värdebesked, kontrolluppgifter m.m.

Rätt till information och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter AI Pension behandlar och som avser dig. Informationen ska du som huvudregel få inom en månad från begäran. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och (om det är tekniskt möjligt) att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Anser du att en uppgift i våra register är felaktig eller att uppgifterna är för omfattande eller behöver kompletteras, har du rätt att kräva att vi åtgärdar detta. Du har också i vissa fall rätt att begära att vi raderar uppgifter.

Mer information

Önskar du få mer information eller har du frågor eller andra önskemål kring vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. AI Pension, Dataskyddsombudet, Fredrik Uhrbom, Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm. Telefon 08-54 50 48 00. Du kan också skicka e-post till info@aipension.se

Klagomål

Om du är missnöjd med hur AI Pension behandlar dina personuppgifter eller om du anser att vi hanterar dem felaktigt ber vi dig att kontakta oss så att vi kan reda ut eventuella missförstånd.

Du har också rätt att framföra klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter; Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. E-post: datainspektionen@datainspektionen.se