Ordlista

Kollektiv konsolideringsnivå

Den kollektiva konsolideringsnivån är kvoten uttryckt i procent mellan AI Pensions tillgångar och AI Pensions totala åtaganden, dvs summan av försäkringstekniska avsättningar och allokerad återbäring.

Solvensgrad

Tillgångarnas verkliga värde i förhållande till företagets garanterade åtaganden. Utvisar företagets finansiella styrka.

Totalavkastning

AI Pensions redovisade totalavkastning är framräknad med beräkningsmetodik och uppställningsform som utgår från GIPS (Global Investment Performance Standard). Avkastningen är tidsviktad.

Återbäring

AI ITP – Återbäring inom AI ITP är överskott som tilldelas eller avsätts för försäkringstagarna. Återbäring sker i form av omedelbar eller senare utbetalning, nedsättning av premien eller höjning av försäkringsförmånen.

 AI Liv – Återbäring inom AI Liv är ett beräknat tillägg grundat på försäkringens aktuella övervärde. Det kan komma att öka eller minska beroende på försäkringsrörelsens resultat.