Vanliga frågor

ANSTÄLLD/FÖRETAG

Du väljer själv vem som skall få pengarna. Det behöver inte finnas en familjerelation till mottagaren. Det enda kravet är att det är en fysisk person. Alltså inte en organisation eller motsvarande. Genom att fylla i ett så kallat förmånstagarförordnande, som du kan få från AI Pension, kan du styra pengarna till den/de personer du vill ska få beloppet. Har du inte gjort något förmånstagarförordnande, går pengarna i första hand till maka/make, i andra hand barnen och i tredje hand föräldrarna.

Observera att förmånstagarförordnandet har en mycket stark juridisk ställning. Det betyder att om du skrivit ett sådant och senare vill att pengarna ska gå till någon annan person, måste du skriva och skicka in ett nytt förmånstagarförordnande. Att ange i sitt testamente vem som ska vara mottagare till din TGL räcker alltså inte.

 

Vilken ersättning din familj får beror på vilken försäkring du har och om du har återbetalningsskydd på den. Har du ITP 2-försäkring och tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp får din familj (make/registrerad partner och barn upp till 20 år) familjepension. Har du en TGL-försäkring (tjänstegrupplivförsäkring) betalas det ut ett engångsbelopp till förmånstagarna.

Du kan även ha andra tjänstepensionsförsäkringar och privata försäkringar som det kan betalas ut efterlevandepension från förutsatt att försäkringen har återbetalningsskydd.

Efter en karensdag får du sjuklön genom din arbetsgivare de två första veckorna, därefter till och med  sjukdag 90 får du sjukpenning från Försäkringskassan och en mindre sjuklön från arbetsgivaren. Därefter betalas endast sjukpenning ut.

Har du däremot en försäkring i ITP 2 eller AI Plan får du ersättning enligt tabellen nedan. Karenstiden är 90 dagar från första sjukdagen och ersättningen betalas ut om du samtidigt får sjukpenning från Försäkringskassan.

Lön i kronor år 2018Ersättning i procent av lön
0 – 341 25010% (max 360 dagar)
341 250 kr – 1 250 00065%
1 250 000 kr – 1 875 00032,5%

Sjuk före 1 juli 2018

För dig som blev sjuk före 1 juli 2018 och får sjukpension från oss så sänker vi inte ersättningsbeloppet i din sjukpension, trots att Försäkringskassans ersättning kan ha höjts från 1 juli 2018. Det kan innebära att du totalt får för hög ersättning från AI Pension och Försäkringskassan tillsammans. Därför har Försäkringskassan rätt att sänka din sjukpenning för att den totala ersättningen ska bli korrekt.

 

 

Du kan skjuta upp din pension till längst 80 år. Omkring tre månader innan din ordinarie pensionsålder får du ett brev och ett utbetalningsdirektiv där du fyller i om du vill skjuta upp din pension ett eller flera år. Du kan när som helst kontakta oss om du ångrar dig och vill starta utbetalningen av din pension. Vi startar aldrig utbetalningen förrän du gett ditt godkännande.

Generellt drar vi 30 procent skatt. Vill du betala högre skattesats, meddela oss alternativt uppge det på blanketten du får hemskickad inför din första utbetalning. Vid önskemål om lägre skatt krävs intyg från Skatteverket.

Har du make, sambo eller barn kan det vara bra att skydda dem ekonomiskt om något skulle hända dig. Det gör du genom ett återbetalningsskydd.

Är du ensamstående och utan barn, eller om dina barn är självförsörjande, kanske du ska överväga att välja bort återbetalningsskyddet eftersom du då i regel får något högre pension själv.

Du kanske kom in i ITP-systemet sent i ditt yrkesliv, du kan ha arbetat statligt och kommunalt eller arbetat hos en arbetsgivare som inte haft kollektivavtal. För att få full tjänstetid krävs att du omfattas av försäkringen i totalt 30 år eller 360 månader mellan 28 och 65 års ålder. Du får tillgodoräkna dig tjänstetid som du tjänat in hos Alecta. För varje månad som saknas, reduceras din pension med 1/360.

Du som har försäkring hos oss får det årliga värdebeskedet digitalt på Internetkontoret under mars månad. Värdebeskedet visar hur värdet i din försäkring har utvecklats under året.

Pension- och värdebeskedet hittar du genom att logga in på Internetkontoret här.
Klicka på Privatperson och logga  in med Mobilt BankID/Bank ID, Nordea eller Telia.

Den 25:e varje månad betalar vi ut din pension för dig som har ITP eller AI Liv. Om den 25:e är en lördag eller helgdag får du pengarna vardagen före. Om pensionen är mindre än 200 kr per månad kommer din pension att betalas ut kvartalsvis i efterskott.

Senast 31 januari varje år skickar vi en kontrolluppgift till dig. Uppgiften visar hur mycket pension du fått från oss föregående år samt vilka skatteavdrag vi har gjort.

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Här beskriver vi hur vi behandlar de personuppgifter som vi inhämtar, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Information enligt Dataskyddsförordningen GDPR.

Personuppgiftsansvarig

AI Pension Försäkringsförening (AI Pension) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi, eller företag som vi anlitar, behandlar. Behandlingen av personuppgifter sker för de ändamål (syften) som framgår nedan.

Det innebär att AI Pension inte är ett personuppgiftsbiträde till arbetsgivare utan är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som AI Pension behandlar.

Till dig som ännnu inte är kund hos AI Pension

De personuppgifter som du lämnar till AI Pension behandlas för att kunna administrera och fullgöra försäkringsavtal som kommer att ingås.  Vi använder uppgifterna endast till det du har bett oss att göra, eller till det ändamål som vi annars särskilt informerat om i samband med att du lämnade uppgifterna. Personuppgifterna sparas under högst tre månader efter avslutat ärende.

Till dig som är kund hos AI Pension

De personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi hämtar in (namn, personnummer, adress, telefonnummer, kontonummer, löneuppgifter, e-post, hälsouppgifter) behandlas för att vi ska kunna fullgöra och administrera det försäkringsavtal som ingåtts. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna skicka dig information och för analys- och statistikändamål. I de fall hälsouppgifter behandlas görs det på grund av att det är nödvändigt för att AI Pension ska kunna fullgöra skyldigheter enligt kollektivavtal. AI Pension kan komma att lämna ut personuppgifterna till våra samarbetspartners för att kunna fullgöra försäkringsavtalet, försäkringsförmedlare (enligt fullmakt), till myndigheter eller då det särskilt överenskommits mellan AI Pension och dig.

Uppgifter kan även inhämtas från Försäkringskassan eller andra försäkringsbolag. AI Pension uppdaterar adressregister med hjälp av statens person- och adressregister (SPAR).

Om du har lämnat hälsouppgifter till oss, använder vi dessa uppgifter enbart för att kunna bedöma ditt försäkringsskydd.

Dina personuppgifter sparas normalt i 10 år efter det att den sista utbetalningen till ersättningsberättigad gjorts enligt försäkringsavtalet eller den längsta tid som behövs för att kunna behandla eventuella anspråk på försäkringsersättning.

Information som vi skickar ut

Information till dig eller förmånstagare skickas ut eller läggs upp löpande på inloggad sida på Internetkontoret  i form av pensions- och värdebesked, kontrolluppgifter m.m.

Rätt till information och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter AI Pension behandlar och som avser dig. Informationen ska du som huvudregel få inom en månad från begäran. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och (om det är tekniskt möjligt) att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Anser du att en uppgift i våra register är felaktig eller att uppgifterna är för omfattande eller behöver kompletteras, har du rätt att kräva att vi åtgärdar detta. Du har också i vissa fall rätt att begära att vi raderar uppgifter.

Mer information

Önskar du få mer information eller har du frågor eller andra önskemål kring vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. AI Pension, Dataskyddsombudet, Nybrogatan 7,114 34 Stockholm. Telefon 08-54 50 48 00. Du kan också skicka e-post till info@aipension.se

Klagomål

Om du är missnöjd med hur AI Pension behandlar dina personuppgifter eller om du anser att vi hanterar dem felaktigt ber vi dig att kontakta oss så att vi kan reda ut eventuella missförstånd.

Du har också rätt att framföra klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter; Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

FÖRETAG ITP2

Det finns flera faktorer som påverkar storleken på premien. Individens ålder, hur stor den totala lönen är och hur många år den försäkrade beräknas vara med i försäkringen.

Den anställdes ålder påverkar hur lång tid arbetsgivaren har att betala premien för förmånshöjningen. Ju närmare pensionsåldern den anställde är, desto kortare är tiden för att betala för förmånen innan pensionsbeloppet ska betalas ut.

Den anställdes årslön påverkar beräkningen av förmånsbeloppet. För årslön upp till 7,5 inkomstbasbelopp är förmånen tio procent av lönen i ålderspension. Lönedelen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp ger 65 procent av lönen i ålderspension, upp till 20 inkomstbasbelopp. Beräkning av pensionsbeloppet påverkas alltså av vilket löneintervall som höjningen ligger inom.

Om det är mindre än fem år kvar till den ordinarie pensionsåldern kan den pensionsmedförande lönen för ålderspension, familjepension och ITPK vara lägre än den anmälda årslönen. Man tillämpar så kallad lönekapning. Enligt en viss beräkning beroende på inkomstbasbelopp och hur många månader man har kvar till pensioneringen räknar man fram vad man max får tillgodoräkna sig.

Det finns två faktorer som gör att premien för två anställda med liknande lön och ålder kan vara olika:

  1. Deras löneutveckling har varit olika. Har den ene snabb löneutveckling i början av arbetslivet, och den andre i slutet, så ger det två olika premier. För den med sen löneutveckling blir det kortare tid att betala in premierna för förmånen av den högre lönen.
  2. De har varit inne i ITP-planen olika länge. Den som påbörjade arbetslivet sent eller kommit in i tjänstemannasektorn sent, har kortare tid att tjäna in sin förmån.

Enligt en rekommendation från PTK och Svenskt Näringsliv betalar många arbetsgivare ITP-försäkring under de första 11 månaderna, där efter kan personen avanmälas om den är fortsatt föräldraledig. Man kan också avanmäla personen helt när den är föräldraledig, man är dock skyldig att betala premier för TGL för en person som är föräldraledig.

I början av varje månad fastställs de premier som företaget ska betala i ITP för innevarande månad samt för de ändringar som anmälts i efterhand.  För att säkert få med ändringar till nästa faktura skicka in ändringarna till oss före den första i månaden.  Fakturan skickas till företaget runt den sjätte och ska vara betald senast den sista i månaden. Fakturan avser innevarande månad.

En fakturaspecifikation kan du se på AI Pensions internetkontor.

 

Behöver du hjälp?

Ring oss 08-54 50 48 20

Mejla oss