Information till företag som tillämpar korttidspermittering

Korttidspermittering kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av något oväntat, som nu i samband med Coronakrisen. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren. Anställda får behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen samtidigt som företagets personalkostnader minskar. För att använda korttidspermitteringen måste både arbetsgivare och arbetstagare vara överens om det. Här hittar du frågor och svar kring vad som gäller vid korttidspermittering för din ITP 2 försäkring med flera försäkringar.

När ett företag inom ITP2 korttidspermitterar anställda så har de två möjligheter inom ITP avtalet:

  1. Företaget rapporterar ingen ändring utan låter den ordinarie heltidslönen ligga kvar under tiden för korttidsarbetet.
  2. Företaget rapporterar ni den nya lönen, som är lägre till följd av korttidspermitteringen. Vid 60 % permittering är det 92,5 % av ordinarie heltidslön sedan en skala uppåt.

Vid 1 påverkas inte pensionerna eller premierna. Vid 2 så kommer målförmånen inom ITP 2 att minska lika så den debiterade premien. Med hur mycket beror på lön och ålder samt tidigare intjänande.

1) Gäller TGL (Tjänstegrupplivförsäkringen) som vanligt om den försäkrade avlider?

Ja, TGL gäller som normalt. Arbetstiden före korttidspermitteringen ligger till grund för storleken för eventuell utbetalning.

2) Vad händer med ITP Sjukpension om en anställd blir sjuk under tiden hon är korttidspermitterad och har en lägre anmäld lön?

ITP 2
Om den anmälda lönen sänks för en försäkrad med ITP 2, gäller ett efterskydd på tre månader. Det innebär att ITP Sjukpension beräknas på den lön den försäkrade hade före lönesänkningen om den anställde blir sjuk under efterskyddstiden.

 

Om korttidslönen fortsätter att gälla och den anställda blir sjuk då efterskyddet slutat gälla, kommer sjukpensionen att beräknas på den lägre lönen.

 

ITP 1
I ITP 1 fasas den lägre lönen in långsamt (12 månaders snitt gäller för sjuk) så effekterna blir små till en början.

 

Speciella regler från parterna angående smittbärandepenning och ITP Sjukpension
En anställd som fått beslut om smittbärarpenning anses inte ha nedsatt arbetsförmåga. Det betyder att man inte kan få ITP sjukpension i enlighet med ITP-planens regler om man har smittbärarpenning. Tiden med smittbärarpenning räknas inte heller med vid karensberäkning av ITP sjukpension.

3) Vad händer med ITP Familjepension om den anställda avlider under tiden som den lägre lönen gäller?

För ITP Familjepensionen finns även det efterskydd som gäller för ITP Sjukpension. Det vill säga att ett dödsfall inom tre månader från lönesänkningen kommer att ge samma belopp i familjepension som före sänkningen.

 

Vid dödsfall, efter efterskyddstiden men under korttidspermitteringen, beräknas familjepensionsbeloppet på den lägre korttidslönen. Dock finns också här regler som kan dämpa pensionssänkningen. Även för familjepensionen kan det, för den som är nära pensionsåldern, vara mer fördelaktigt att sluta helt och få kollektiv slutbetalning, än att bli korttidspermitterad. Se 7)

4) Vilken ITP-premie betalar vi under korttidspermitteringen?

Det beror på vilken lön som anmälts. Om företaget anmäler den faktiska lönen (lönen från arbetsgivaren och staten tillsammans) som den anställde har under korttidspermitteringen, kommer premien att sänkas.

 

Om företaget fortsätter att anmäla den ordinarie heltidslönen betalas samma premie.

5) Vad händer med premierna om företaget sänker lönerna på grund av korttidspermittering och sedan höjer dem igen?

AI Pension, en del av Skandia, har för AI ITP2 sett över och ändrat i regelverket för de försäkringar som påverkas för att arbetsgivaren ska kunna behålla de antaganden som gällde för försäkringen så att premien räknas på samma sätt som innan korttidspremitteringen. Men eftersom företaget under korttidspermitteringen betalat en lägre premie på grund av lönesänkningen behöver företaget betala ikapp när lönen återgår till normal nivå vilket innebär att premien blir lite högre än den var innan korttidspermitteringen. Ändringen gäller retroaktivt från den 16 mars 2020.

 

Regelverket ska gälla fram till den tid som regeringen beslutat. (Reglerna började gälla 7 april 2020 och stödet betalas retroaktivt från 16 mars. Det uppväxlade stödet på 80 procent börjar gälla 1 maj och sökes retroaktivt från och med 1 juni. Stödet på 20, 40 och 60 procent ges maximalt i 6 månader plus 3 månader men ansökan görs för högst 4 månader åt gången. Stödet på 80 procent ges maximalt tre månader, maj, juni och juli. Detta gäller även för arbetsgivare som redan har ansökt om stöd under perioden maj, juni och juli fast på en lägre nivå).

6) För en anställd som blir korttidspermitterad nära sin pension, gäller lönekapning även lönen om denne går tillbaka till den tidigare högre lönenivån igen när permitteringen är över?

Med hänsyn till regeringens nya regler om korttidspermittering så har kollektivavtalsparterna beslutat om ändringar i ITP-avtalets lönekapningsregler. Regeländringen rör ITP2 som försäkras AI Pension, en del av Skandia.

 

Kapningsreglerna innebär att personer som har mindre än 5 år kvar till pension inte alltid får tillgodoräkna sig hela löneökningen när man räknar på pension i ITP2. För att dessa personers pension inte ska drabbas om de korttidspermitteras, har parterna beslutat att lönekapningen när de åter träder in i heltidstjänst inte ska gälla.

 

De nya reglerna gäller fram till 31 december 2020.

7) Hur påverkar en tillfällig lönesänkning den anställdas ålderspension?

ITP 2
För ITP2 Ålderspension har parterna tagit beslut om att lönekapning inte ska gälla för den som återgår från en korttidspermittering. Det finns dessutom regelverk som dämpar en sänkning av förmånen. Hur stor sänkningen blir beror framförallt på den anställdas ålder och hur stor förmån hon redan tjänat in.

 

För de flesta kommer därför en tillfällig lönesänkning inte få så stor påverkan på ålderspensionen. När korttidspermitteringen upphör återgår förmånen till tidigare nivå förutsatt att lönen också gör det och att förhållandena i övrigt är oförändrade.

 

För den som går i pension innan korttidspermitteringen upphör och utan att lönen höjs, kommer dock pensionen att beräknas på den senaste pensionsmedförande lönen.

 

ITPK
För ITPK kommer lägre premier att betalas in, men när korttidspermitteringen upphör återgår premien till tidigare nivå (förutsatt att lönen gör det). Hur stor påverkan det blir på ITPK, beror på under hur lång tid den lägre premien betalas.

 

ITP 2 och ITPK
För både ITP 2 och ITPK kan det, för den som är nära pensionsåldern, vara mer fördelaktigt att sluta helt och få kollektiv slutbetalning, än att bli korttidspermitterad.

 

Det finns dessutom ett regelverk som dämpar en sänkning av förmånen vilket gör att skillnaden blir liten för de flesta. Att få kollektiv slutbetalning är främst ett alternativ för dem som redan har bestämt sig för att sluta jobba inom de närmaste månaderna. Man bör då också beakta att man varken får lön eller a-kassa när man slutar att arbeta helt och inte får stå till arbetsmarknadens förfogande. Eftersom det finns regelverk som dämpar en sänkning av förmånen blir skillnaden liten för de flesta.

 

Parterna har beslutat om en speciell regel kring Kollektivslutbetalning pga. Covid-19

 

En tidigare anställd som slutat i syfte att pensionera sig och som fått sin ITP 2 slutbetald med kollektiva medel, kan få återgå temporärt och arbeta 8 timmar eller mer utan att det kommer att påverka den kollektiva slutbetalningen, enligt beslut av kollektivavtalsparterna. Detta undantag i reglerna kring arbetstidsmåttet är begränsat i tiden och gäller så länge parterna anser det lämpligt.

 

ITP 1
För ITP 1 Ålderspension kommer lägre premier att betalas in när den försäkrade är korttidspermitterad, men när korttidspermitteringen upphör återgår premien till tidigare nivå förutsatt att lönen gör det. Hur stor påverkan det blir på ålderspensionen beror på under hur lång tid den lägre premien betalas.

 

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-54 50 48 20