Information till företag som tillämpar korttidspermittering

Korttidspermittering kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av något oväntat, som nu i samband med Coronakrisen. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren. Anställda får behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen samtidigt som företagets personalkostnader minskar. För att använda korttidspermitteringen måste både arbetsgivare och arbetstagare vara överens om det.
Läs mer »

Kollektivavtalad tjänstepension

Om ett företag ansluter sig till kollektivavtalet ITP så ingår en tjänstepensionsförsäkring för pensionsförmånerna som utlovats i avtalet. ITP är ett avtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv som är uppdelat i två avdelningar:

  • ITP 1 – för de som är födda 1979 eller senare
  • ITP 2 – för de som är födda 1978 eller tidigare.

ITP 1

Skandia är valbar som försäkringsgivare inom ITP 1. Du kan läsa mer om ITP 1 på skandia.se

 

ITP 2

AI Pension en del av Skandia administrerar och Skandia är försäkringsgivare av ITP 2.
ITP 2 innehåller följande försäkringar:

Ålderspension

Tjänas in från 28 års ålder och är förmånsbestämd. Premien baseras på den anställdes lön, ålder samt vilka premier som eventuellt tidigare betalats in.

Sjukpension

Innebär att en extra ersättning betalas ut till den anställde utöver ersättningen från Försäkringskassan. Det sker dock först efter en karenstid på 90 dagar. I ITP 2 ingår det en premiebefrielseförsäkring som innebär att arbetsgivaren är premiebefriad efter karenstiden.

Familjepension

Innebär att en ersättning betalas ut till den anställdes efterlevande. Familjepensionen tjänas in på lönedelar över 511 500 i årslön (2021). Pensionen betalas ut till make/maka/registrerad partner och barn under 20 år. Däremot betalas inte familjepension ut till sambo.

TGL – Tjänstegrupplivförsäkring

Är en försäkring som innebär att ett fastställt engångsbelopp betalas ut till de efterlevande om den anställde skulle avlida.

ITPK

Är ett komplement till ITP 2 och innebär att arbetsgivaren betalar in en premie som motsvarar 2 procent av lönen. Den anställde kan själv välja till ITPK:s familjeskydd samt vilken av de upphandlade försäkringsgivarna som ska förvalta ITPK-kapitalet. Skandia är valbar som försäkringsgivare inom ITPK.

Läs mer om ITP