ITP

Genom det kollektivavtal som privatanställda tjänstemän omfattas av, inbetalas en premie varje månad till en ITP-försäkring för dig. ITP-försäkringen kompletterar ålders-, sjuk- och familjepension från allmän försäkring.

AI Pension administrerar och förvaltar ITP 2, det vill säga för dem födda 1978 eller tidigare. ITP 1 för de födda 1979 eller senare administreras av Collectum. Du som försäkrad har möjlighet att själv påverka din ITP-försäkring, bland annat genom ditt ITPK-val.

ITP 2, födda 1978 eller tidigare

ITP 2 är förmånsbestämd och innehåller följande försäkringar:

  • Ålderspension
  • ITPK
  • Familjepension
  • Sjukpension
  • TGL (Tjänstegrupplivförsäkring)

Ålderspension tjänas in från 28 års ålder och är förmånsbestämd. Premien baseras på din lön, ålder samt vilka premier som eventuellt tidigare betalats in.

ITPK är ett komplement till ITP och innebär att arbetsgivaren betalar in en premie som motsvarar två procent av din lön. Du kan själv välja till ITPK:s familjeskydd samt vilken av de upphandlade försäkringsgivarna som ska förvalta ditt ITPK-kapital. AI Pension är inte längre valbar att förvalta ITPK.

 

Du kan höja pensionen genom att avstå från familjepension

om du inte räknar med att gifta dig eller har barn som är äldre än 20 år.

 

Familjepension innebär att en ersättning betalas ut till dina efterlevande. Familjepensionen tjänas in på lönedel över 468 750 kronor per år. Pensionen betalas ut till make/maka/registrerad partner och barn under 20 år. Däremot betalas inte familjepension ut till sambo. Du kan välja att avstå från framtida intjänande av familjepension och istället förstärka din ITPK. Inom ITPK kan du dessutom ha sambo som förmånstagare. Avståendet av familjepension gör du genom att fylla i en blankett som finns på collectum.se. Ifylld blankett skickas därefter till oss på AI Pension.

Sjukpension innebär att en extra ersättning betalas ut till dig utöver ersättningen från Försäkringskassan. Det sker dock först efter en karenstid på 90 dagar.

TGL (Tjänstegrupplivförsäkring) är en försäkring som innebär att ett fastställt engångsbelopp betalas ut till dina efterlevande om du skulle avlida.

Vid pension

När du blir pensionär, vanligtvis vid 65 års ålder, börjar din ITP betalas ut. ITP 2 är förmånsbestämd. Det innebär att pensionen beräknas på din lön vid pensioneringen. För att du ska få full ITP krävs att du haft tjänstepension tecknad i mer än 30 år alternativt 360 månader när du pensioneras. Vid kortare tjänstetid reduceras pensionen i motsvarande grad. ITP 2 utbetalas normalt livet ut. Du kan dock välja att ta ut pensionen temporärt.

Så här ser ålderspensionen ut vid full tjänstetid:

Årslön i kr ( 2018)Pension i % av lön
– 468 75010%
468 750 – 1 250 00065%
1 250 000 – 1 875 00032,5%

Pensionen är beräknad på den del av lönen som ligger inom angivet intervall. En person som tjänar 550 000 kr per år får tio procent i pension upp till 468 750 kr och 65 procent i pension på resterande lön.

Vid sjukdom

Om du skulle bli sjuk ersätter ITP 2 tio procent av ditt inkomstbortfall på lönedelar upp till 341 250 kronor i årslön. Därefter ökar ersättningen till 65 procent på lönedelar upp till 1 250 000 kr. På lönedelar mellan 1 250 000 och 1 875 000 ersätter ITP inkomstbortfallet med 32,5 procent. På lönedelar under 341 250 kr tillkommer även ersättning från Försäkringskassan. Om du får sjukersättning eller aktivitetsersättning* ersätter ITP 15 procent av inkomstbortfall på lön under 341 250 kronor och 65 procent på lön därutöver upp till nästa nivå.

* Kallades tidigare sjukbidrag och förtidspension.

Vid dödsfall

Familjepension ITP 2
Om du skulle avlida och har mer än 468 750 kronor i årslön får din änka/änkling och barn under 20 år familjepension från ITP 2. Beloppets storlek beror på din årslön och hur många barn du har vid dödsfallet. Observera att familjepension inte kan betalas ut till sambo.

ITPK:s familjeskydd
Genom att välja Familjeskydd ITPK får din make/maka/registrerad partner och barn (oavsett ålder) 46 500 eller 93 000 kronor per år under fem års tid. Ersättningsnivån bestämmer du själv. Familjeskydd ITPK upphör att gälla då du går i pension eller slutar din anställning. Läs mer och gör ditt val om familjeskydd på Collectum.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
Genom din tjänstegrupplivförsäkring (TGL) utbetalas ett engångsbelopp till familjen vid dödsfall. Om du skulle avlida före 55 års ålder får din/dina efterlevande 273 000 kronor i ett engångsbelopp. Därefter minskas engångsbeloppet med 22 750  kronor per år. Om du däremot har barn under 17 år vid dödsfallet, minskas inte engångsbeloppet efter 55 års ålder. TGL upphör att gälla då du går i pension eller slutar din anställning.

OBS! Det generella förmånstagarförordnande som gäller om du inte angivit annat, omfattar inte din sambo. Kontakta Collectum om du vill att din sambo ska vara förmånstagare.

Barntillägg utbetalas om barnen är under 20 år enligt följande:

Barnets ålderTillägg ( 2018)
Ej fyllt 17 år91 000 kr
Fyllt 17 år men ej 19 år68 250 kr
Fyllt 19 år men ej 20 år45 500 kr

Villkor för försäkringarna finns i detalj beskrivna i våra stadgar.

Alternativ ITP – ”Tiotaggare”

Om du har en årslön över 625 000 kronor, även kallade ”tiotaggare”, kan premierna placeras i en individuell tjänstepension. Förutom individuell tjänstepension kan ”tiotaggare” välja att helt gå över i ITP 1. Det är arbetsgivaren som avgör om du som anställd kan välja alternativ ITP.

Alternativ ITP är premiebestämd och det är därför de inbetalda premierna som bestämmer vilken pension du kommer att få. Kontakta oss för mer information om alternativ ITP.