Ändring av premiegrunder för Skandia AI ITP 2

Från och med den 1 juli 2020 sänks premieräntan för Skandias förmånsbestämda produkt AI ITP 2 från 0,95 % netto ner till 0,5 % netto.

 

Prishöjningen införs på grund av att de långa marknadsräntorna fortsatt att falla och att avkastningsförväntningarna därmed påverkas negativt. För att säkerställa att premierna långsiktigt räcker till att fullfölja försäkringsåtagandena behöver därför en premiehöjning genomföras.

Vad innebär detta för kundföretagen?
Premiehöjningen gäller vid nyteckning av försäkring och förmånsökningar. Premienivån för befintliga försäkringsförmåner i Skandia AI ITP 2 är garanterad och påverkas inte av beslutet.

 

Skandia kan inte höja priset för redan tecknad försäkring, så ingenting händer förrän förmånen ändras. Vid en löneökning kommer det nya priset gälla på förmånsökningen, medan det gamla priset gäller på redan tecknad förmån. För en nyanställning kommer det nya priset gälla på hela förmånen.

 

Premien för en nytecknad försäkring ökar i genomsnitt med ca 9,6 procent om premieräntan sätts till 0,5 procent netto – men det är stora variationer beroende på ålder och lön.

 

Företag som sänker lönerna på grund av korttidspermittering och sedan höjer lönerna igen kommer inte att drabbas av prishöjningen vid återgång till den tidigare högre lönenivån som gällde innan korttidspermitteringen. AI Pension, en del av Skandia, har ändrat i sitt ordinarie regelverk för att hantera den uppkomna situationen. Observera att detta regelverk endast gäller under nuvarande regler om korttidspermittering.

 

Vad innebär detta för förmånstagare?
De försäkrade individerna påverkas inte av prishöjningen, men höjningen innebär på sikt att nyckeltalen förstärks och möjligheten att räkna upp pensionstillägg och fribrevsvärden ökar därmed.