Organisation

AI Pension är en försäkringsförening som driver sin verksamhet i enlighet med lagen om understödsföreningar. Verksamheten startade 1955. AI Pension drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att försäkringsföreningen ägs av de försäkrade (medlemmarna) och försäkringstagarna (företagen).

Styrelse

Av fullmäktige valda

Gunilla Dahmm, oberoende ledamot
Fredrik Westlund, arbetsgivarrepresentant
Jessica Ehrnst, arbetstagarrepresentant

Av Almega Tjänsteförbunden utsedda

Magnus Höij, vice ordförande
Lena Hagman, ledamot

Av Sveriges Arkitekter utsedda

Lotta Lehmann, ordförande

Av Unionen utsedda

Hans Norin, vice ordförande
Maritha Lindberg ingår, i egenskap av vd, som ledamot av styrelsen

Ordinarie revisorer
Lena Eidmann, auktoriserad revisor PwC
Carmen Cornelyn, Nyréns Arkitekter

Suppleanter
Thomas Peinert, White Arkitekter
Sofie Nordenborg, auktoriserad revisor PwC

Ansvarig aktuarie är Tommy Kindberg

Fullmäktige

Fullmäktige består av representanter för arbetstagarsidan, Sveriges Arkitekter och Unionen samt arbetsgivarsidan, ALMEGA. Fullmäktige utses var tredje år av parterna.

Fullmäktiges sammansättning under tiden 2015 – 2017:

Almega tjänsteförbunden

Ordinarie ledamöter
Inger Lindberg Bruce
Viveka Bunke
Mats Elgström
Mark Humphreys
Annette Lindberg
Hans Linnman
Per-Mats Nilsson
Jessica Petrini
Mats Åkerblad
Helene Bengtsson

Suppleanter
Gunilla Persson
Janne Mattsson
Maria Halla
Maria Grunditz

Sveriges arkitekter

Ordinarie ledamöter
Kri Bennström
Marita Claëson
Peter Åberg
Rolf Carlquist

Suppleanter
Ulrik Östling
Rita Georgiadis

Unionen

Ordinarie ledamöter
Charlotte Hellerström
Ingrid M Kläringe
Marcus Naef
Anders Olausson
Simon Svensson

Suppleanter
Micaela Eklund
Annica Larsson

Stadgar

AI Pension är en understödsförening och de regler som styr verksamheten är fastställda i föreningens stadgar. I stadgarna finns föreningsordningen, försäkringsvillkoren och de försäkringstekniska grunderna. Stadgarna finns i länken nedan.

AI Pensions stadgar