Hållbar utveckling

Vårt ansvar är att skapa goda förutsättningar för att våra kunders pensionspengar bidrar till trygghet i dag och en långsiktigt hållbar utveckling i framtiden. Det gör vi genom att sträva efter att minska vår påverkan på människa och miljö. För oss är hållbarhet en naturlig del i allt vi gör. Etik när det gäller placeringar, ansvar när det gäller miljön och omtanken för alla medmänniskor.

 

Vårt hållbarhetsarbete består av 6 olika områden.

AI Pension är en kundägd medlemsförening där överskottet i form av återbäring går tillbaka till dig som kund. Kunderna är företagen som betalar in pensionspremier och de anställda som får del av pensionsförmånerna.

Vi strävar efter en nära och trygg relation med våra kunder. Det gör vi med långsiktiga investeringar och erbjuda bra service genom hög tillgänglighet och personlig rådgivning.

AI Pension ska

 • Leverera en bra pension till rimlig kostnad
 • Alltid stå på kundens sida

Ansvarsfulla investeringar är en naturlig del när vi placerar dina pengar.
Det handlar om att agera för att minska påverkan på människor och miljö och att investera i framtidsinriktade bolag med sunda värderingar. Vi utgår från våra kärnvärden; trygghet, engagemang och ansvar.

Så här arbetar vi med ansvarsfulla investeringar
Förutom att vi strävar efter balans mellan risk och avkastning, tar vi även hänsyn till principer för miljö, socialt ansvar och affärsetik i samband med investeringar. Vid upphandling av fonder går vi igenom förvaltarnas process för hur de utvärderar bolag. Vi väljer förvaltare som har integrerat hållbarhet i sin investeringsprocess.

Majoriteten av våra fondförvaltare har undertecknat UN PRI, FNs principer för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att de måste ha implementerat processer för miljö, socialt ansvar och affärsetik i sin förvaltning.

Styrelsen i AI Pension har utsett en placeringskommitté som ansvarar för AI Pensions placeringar enligt fastställda riktlinjer.

 

”Vi har som mål att påverka våra fondförvaltare att utveckla sitt arbete till mer ansvarsfulla investeringar”.

 

Så här utvärderar vi våra placeringar
Vi har som mål att påverka våra fondförvaltare att utveckla sitt arbete till mer ansvarsfulla investeringar. För att säkerställa att de fondförvaltare vi anlitar investerar i hållbara bolag måste de kunna visa upp hur de arbetar med att analysera bolagen. Två gånger per år granskar vi samtliga fonder tillsammans med företaget ISS Ethix, som är specialister inom hållbarhet. De är inriktade på att granska fondinnehaven avseende FNs normer och konventioner samt om det finns innehav i kontroversiella sektorer som tobak, alkohol, vapen, pornografi och fossila bränslen.

Påverkan genom dialog
Det är i första hand genom dialog vi vill påverka våra förvaltare att ta ett aktivt ansvar. Genom regelbunden dialog med våra fondförvaltare säkerställer vi att innehaven följer riktlinjerna. Om granskningen visar att ett fondinnehav inte uppfyller kraven har vi dialog med förvaltaren för att påverka innehaven. Kan vi inte påverka innehavet byter vi ut fonden.

Redovisa vår koldioxidpåverkan
Under 2017 börjar vi också med att årligen mäta och redovisa vår aktieportföljs koldioxidpåverkan.

Miljöpolicy

AI Pension ska medverka till att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. Arbetet görs kontinuerligt med miljöpolicyn som utgångspunkt.

 • Resor – i första hand ska tåg användas som transportmedel vid resor. Vid längre resor där transport sker med flyg klimatkompenserar vi för dessa resor. Vid taxiresor ska miljöbilar användas om möjlighet finns.
 • Upphandling – vid upphandlingar ska leverantörernas miljöpåverkan vägas in. Vilka miljökrav uppfyller de,  var finns de geografiskt och finns ekologiska alternativ.
 • Dagligt arbete – i det dagliga arbetet ska den enskilde medarbetaren sträva efter att minimera en negativ miljöpåverkan. Detta kan bland annat ske genom att: Minska kopiering och utskrifter och använda digitala alternativ, återvinna papper, elektronik m.m. stänga av dator och lampor vid arbetspassets slut, källsortera hushållssopor.

Miljöhänsyn i investeringarna

AI Pensions sponsrar Naturskyddsföreningen samt klimatkompenserar via Naturskyddsföreningen.

Etisk policy

AI Pensions styrelse har fastställt en etisk policy. All verksamhet inom AI Pension ska präglas av professionalism och hög etisk standard. Alla anställda ska uppträda korrekt och professionellt och iaktta god affärssed i förhållande till försäkringstagare, andra kunder och motparter. Våra försäkringstagarnas intressen ska alltid ska sättas i främsta rummet.

God regelefterlevnad

Vi har en hög ambitionsnivå att följa den stora mängd regelverk som omfattar verksamheten

Hög kundintegritet

Våra kunder ska känna sig trygga i att vi har en god informationssäkerhet av att hantera känsliga personuppgifter.

AI Pension fyller en viktig samhällsfunktion som leverantör av tjänstepensioner till arkitekter och ingenjörer. Vi uppfyller vårt samhällsansvar genom att agera långsiktigt, skapa god avkastning som ger inflationssäkrade pensioner till rimlig kostnad samt agerar via vårt kapital för att styra investeringarna i så hög grad som möjligt till samhällsnyttiga placeringar.

AI Pension ska vara en attraktiv arbetsgivare med en stark företagskultur. Detta innebär bland annat att alla medarbetare har rätt till en bra och säker arbetsmiljö. Vi arbetar för det på ett antal olika sätt, till exempel;

 • Kompensutveckling genom individuella utbildningsplaner som fastställs i samband med utvecklingssamtalen.
 • God arbetsmiljö och kultur
  • AI Pensions kärnvärden, Trygghet, Engagemang, Ansvar ska vara till hjälp i medarbetarnas vardag kring vilken kultur och vilket förhållningssätt som råder
  • Konkurrenskraftiga löner- och anställningsförmåner
  • Ingen ska diskrimineras, eller särbehandlas på annat sätt
 • Hälsa och balans
  • Hälsofrämjande åtgärder (friskvårdsbidrag, naprapatbehandling, rehabiliterings-
   planer, ergonomigenomgångar)
  • Balans mellan arbete, fritid och familj
 • Öppenhet och transparens
  • Regelbundna personalmöten för information och kommunikation
  • Det ska finnas utrymmer för goda samtal
 • Säkerhet
  • Våra medarbetare är utbildade i olika säkerhetsfrågor såsom brand, utrymning och hjärtlungräddning (HLR).
  • Kontoret är utrusat med hjärtstartare (defibrillator).
  • Kontoret är utrustat med brandlarm och brandsläckare.