Hållbar utveckling

Vårt ansvar är att skapa goda förutsättningar för att våra kunders pensionspengar bidrar till trygghet i dag och en långsiktigt hållbar utveckling i framtiden, Det gör vi genom att sträva efter att minska vår påverkan på människa och miljö. För oss är hållbarhet en naturlig del i allt vi gör. Etik när det gäller placeringar, ansvar när det gäller miljön och omtanken för alla medmänniskor.

 

Vårt hållbarhetsarbete består av 6 olika områden.

AI Pension är en kundägd medlemsförening där överskottet i form av återbäring går tillbaka till dig som kund. Kunderna är företagen som betalar in pensionspremier och de anställda som får del av pensionsförmånerna.

Vi strävar efter en nära och trygg relation med våra kunder. Det gör vi med långsiktiga investeringar och erbjuda bra service genom hög tillgänglighet och personlig rådgivning.

AI Pension ska

 • Leverera en bra pension till rimlig kostnad
 • Alltid stå på kundens sida

 

AI Pension ska, förutom överväganden mellan risk och avkastning, även ta hänsyn till principer för miljö, socialt ansvar och affärsetik i samband med investeringar.

AI Pension är en liten organisation och har ingen egen förvaltning utan har istället valt att handla upp professionella fondförvaltare. Vi vill vara en ansvarsfull investerare och för att säkerställa att de fondförvaltare vi anlitar investerar i hållbara bolag måste de kunna uppvisa hur de arbetar med att analysera bolagen utifrån principer för miljö, socialt ansvar och affärsetik. Utöver de kriterierna strävar AI Pension också efter att placeringar ska göras i företag som enligt AI Pensions bedömning på ett godtagbart sätt:

 • främjar efterlevnad av internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och anti-korruption
 • tar ansvar för den negativa miljö- eller sociala påverkan dess produkter eller tjänster kan ha på människor och miljö
 • inte är involverade i illegala vapen och/eller kärnvapen

AI Pensions innehav i fonder granskas utifrån de uppställda kriterierna för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption och vapen samt i vilken mån det förekommer innehav i kontroversiella sektorer.

Resultatet av granskningen ligger till grund för en dialog med AI Pensions externa fondförvaltare kring deras egen förmåga att integrera hållbarhet och ansvar i sin förvaltning och kring enskilda innehav som flaggats upp i granskningen. Resultatet av dialogen kan leda till att investeringsbeslut omprövas.

AI Pension anlitar extern expertis, ISS-Ethix, för hållbarhetsgranskning och analys. Vår investeringsportfölj screenas två gånger per år.

Några exempel på AI Pensions hållbara investeringar:

 • Gröna obligationer –Mycket tydlig hållbarhetsprofil, en obligation där kapitalet går till olika typer av miljöprojekt
 • Fonder med tydlig hållbarhetsprofil – Fondförvaltare där hållbarhet är ett investeringskriterium och integrerad del av investeringsprocessen
 • Fonder som inte investerar i kontroversiella sektorer – Negativ screening där man plockar bort bolag som bryter mot FN:s normer och konventioner samt kontroversiella sektorer som alkohol, tobak, vapen m.m.
 • Fonder som arbetar med dialog – Arbetar genom att föra dialog med bolagen i syfte att åstadkomma förändringar

AI Pension kommer under 2017 i enlighet med en ny branschstandard att börja mäta koldioxidavtrycken i aktieportföljen.

 

Miljöpolicy

AI Pension ska medverka till att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. Arbetet görs kontinuerligt med miljöpolicyn som utgångspunkt.

 • Resor – i första hand ska tåg användas som transportmedel vid resor. Vid längre resor där transport sker med flyg klimatkompenserar vi för dessa resor. Vid taxiresor ska miljöbilar användas om möjlighet finns.
 • Upphandling – vid upphandlingar ska leverantörernas miljöpåverkan vägas in. Vilka miljökrav uppfyller de,  var finns de geografiskt och finns ekologiska alternativ.
 • Dagligt arbete – i det dagliga arbetet ska den enskilde medarbetaren sträva efter att minimera en negativ miljöpåverkan. Detta kan bland annat ske genom att: Minska kopiering och utskrifter och använda digitala alternativ, återvinna papper, elektronik m.m. stänga av dator och lampor vid arbetspassets slut, källsortera hushållssopor.

Miljöhänsyn i investeringarna

AI Pensions sponsrar Naturskyddsföreningen samt klimatkompenserar via Naturskyddsföreningen.

Etisk policy

AI Pensions styrelse har fastställt en etisk policy. All verksamhet inom AI Pension ska präglas av professionalism och hög etisk standard. Alla anställda ska uppträda korrekt och professionellt och iaktta god affärssed i förhållande till försäkringstagare, andra kunder och motparter. Våra försäkringstagarnas intressen ska alltid ska sättas i främsta rummet.

God regelefterlevnad

Vi har en hög ambitionsnivå att följa den stora mängd regelverk som omfattar verksamheten

Hög kundintegritet

Våra kunder ska känna sig trygga i att vi har en god informationssäkerhet av att hantera känsliga personuppgifter.

AI Pension fyller en viktig samhällsfunktion som leverantör av tjänstepensioner till arkitekter och ingenjörer. Vi uppfyller vårt samhällsansvar genom att agera långsiktigt, skapa god avkastning som ger inflationssäkrade pensioner till rimlig kostnad samt agerar via vårt kapital för att styra investeringarna i så hög grad som möjligt till samhällsnyttiga placeringar.

AI Pension ska vara en attraktiv arbetsgivare med en stark företagskultur. Detta innebär bland annat att alla medarbetare har rätt till en bra och säker arbetsmiljö. Vi arbetar för det på ett antal olika sätt, till exempel;

 • Kompensutveckling genom individuella utbildningsplaner som fastställs i samband med utvecklingssamtalen.
 • God arbetsmiljö och kultur
  • AI Pensions kärnvärden, Trygghet, Engagemang, Ansvar ska vara till hjälp i medarbetarnas vardag kring vilken kultur och vilket förhållningssätt som råder
  • Konkurrenskraftiga löner- och anställningsförmåner
  • Ingen ska diskrimineras, eller särbehandlas på annat sätt
 • Hälsa och balans
  • Hälsofrämjande åtgärder (friskvårdsbidrag, naprapatbehandling, rehabiliterings-
   planer, ergonomigenomgångar)
  • Balans mellan arbete, fritid och familj
 • Öppenhet och transparens
  • Regelbundna personalmöten för information och kommunikation
  • Det ska finnas utrymmer för goda samtal
 • Säkerhet
  • Våra medarbetare är utbildade i olika säkerhetsfrågor såsom brand, utrymning och hjärtlungräddning (HLR).
  • Kontoret är utrusat med hjärtstartare (defibrillator).
  • Kontoret är utrustat med brandlarm och brandsläckare.