Klagomålshantering

Som försäkrad hos oss är din uppfattning om oss, våra tjänster och produkter mycket värdefulla. Vill du uttrycka en synpunkt, är du missnöjd med något eller vill du framföra ett klagomål är du alltid välkommen att kontakta oss. Du kan framföra dina synpunkter till vem som helst på AI Pension.

Är du missnöjd, handläggs ditt ärende normalt av den som utfört tjänsten. Är du trots det missnöjd, övergår handläggningen till klagomålsansvarig person. Med klagomål avser vi ett konkret riktat krav eller ersättningsanspråk mot AI Pension.Vill du framföra ett klagomål kan du göra detta skriftligen till Klagomålsansvarig, AI Pension, Nybrogatan 7, 114 34  Stockholm eller via mail till fredrik.uhrbom@aipension.se med texten ”Till klagomålsansvarig” i ämnesraden. Om Klagomålsansvarig inte kan handlägga ditt ärende, kommer det att skickas direkt vidare till Försäkringsnämnden.

Försäkringsnämnden

Försäkringsnämndens uppgift är dels att överpröva klagomålsärenden där ett beslut fattats av AI Pensions klagomålsansvarig, dels att fatta beslut i klagomålsärenden som direkt hänskjuts till nämnden. Nämnden består av fem ledamöter vilka utses av AI Pensions styrelse för en period om ett år i taget. Ledamöterna utgörs av AI Pensions vd, complianceansvarig samt en representant vardera från Almega, Sveriges Arkitekter respektive Unionen.

Hanteringstid

Vår målsättning är att så snabbt som möjligt besvara ditt klagomål.

En bekräftelse på mottagande av klagomålet lämnas så snart som möjligt och ett besked om behandlingstid lämnas inom 14 dagar. För vissa enskilda klagomål kan ytterligare tid krävas för utredning. Vi kommer i dessa fall att meddela dig när svar kan väntas samt en förklaring till fördröjningen.

Omprövning

Om du är missnöjd med beslutet som Klagomålsansvarig fattar, har du möjlighet att begära omprövning hos AI Pensions Försäkringsnämnd eller Partssammansatt nämnd. Klagomålsansvarig har skyldighet att informera dig om hur du går till väga för att begära omprövning.

Om vi efter handläggning av ditt klagomål skulle avvisa hela eller delar av ditt krav, har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol för prövning.

Dokumentation och uppföljning

Alla kundklagomål registreras och följs upp av klagomålsansvarig person som även löpande rapporterar dessa till VD och styrelsen. Vår målsättning är att ta tillvara dina synpunkter och i möjligaste mån använda dessa för att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.

Upplysningar och vägledning av Konsumenternas Försäkringsbyrå

Du kan också få upplysningar och vägledning av Konsumenternas Försäkringsbyrå, Klara Norra Kyrkogata 33, 111 22 Stockholm, Tel. 08 – 22 58 00, Fax. 08 – 24 88 91, http://bankforsakring.konsumenternas.se/.

Klagomålsansvarig AI Pension

Fredrik Uhrbom
Tel 08-54 50 48 07
fredrik.uhrbom@aipension.se

 

Personuppgifter – PuL

Information enligt personuppgiftslagen (PuL).

Till dig som ännu inte är kund hos AI Pension

De personuppgifter som du lämnar till AI Pension används för att kunna administrera och fullgöra avtal som kommer att ingås.  Vi använder uppgifterna endast till det du har bett oss att göra, eller till det ändamål som vi annars särskilt informerat om i samband med att du lämnade uppgifterna. Personuppgifterna sparas under högst tre månader.

Till dig som är kund hos AI Pension

De personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi hämtar in, använder vi för att för att fullgöra det avtal som ingåtts. Vi använder också dina personuppgifter för att kunna skicka dig information och marknadsföring. AI Pension kan också komma att lämna ut personuppgifterna till våra samarbetspartners för att kunna fullgöra vårt avtal.

Om du har lämnat hälsouppgifter till oss, använder vi dessa uppgifter enbart för att kunna bedöma ditt försäkringsskydd.

Uppgifter kan även inhämtas från Försäkringskassan eller andra försäkringsbolag. AI Pension uppdaterar adressregister med hjälp av statens person- och adressregister.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter AI Pension har om dig, för vilket ändamål vi behandlar uppgifterna samt till vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut. Den som vill få uppgift om vilka personuppgifter som har behandlats, vill få rättelse av personuppgift eller inte vill att personuppgifter används för marknadsföring kan skriftligen kontakta AI Pension.

Har du frågor kring vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. AI Pension, Nybrogatan 7,114 34 Stockholm. Telefon 08-54 50 48 00. Du kan också skicka e-post till info@aipension.se