Kategori: Pressmeddelande


AI Pension överlåts till Skandia

Skandia och AI Pension har beslutat att Skandia ska ta över AI Pensions bestånd av försäkringar och verksamhet. Nu återstår Finansinspektionens godkännande och överlåtelsen beräknas genomföras under första halvåret 2019. Skandia blir därmed förvaltare av arkitekternas och ingenjörernas försäkringar. Läs mer »


AI Pensions totalavkastning 2,2 % första halvåret

Första halvåret 2016 redovisar AI Pension en totalavkastning på 2,2 (4,8) procent och förvaltade totalt 6,8 (6,5) miljarder kronor. Avkastningen uppgick till 142 (297) miljoner kronor.

Premieintäkterna ökade med 2,6 procent och uppgick till 119 (116) miljoner kronor.

Konsolideringsnivån för förmånsbestämda försäkringar uppgick till 134 (145) procent och för premiebestämda försäkringar 112 (114) procent.

Halvårsrapport 1606

För mer information, kontakta vd Maritha Lindberg 08-54 50 48 02.


AI Pensions totalavkastning 4,8 procent första halvåret

Första halvåret 2015 hade AI Pension en totalavkastning på 4,8 (7,0) procent och förvaltade totalt 6,5 (5,9) miljarder kronor. Avkastningen uppgick till 297 (382) miljoner kronor.

Premieintäkterna ökade med 4 procent och uppgick till 115 (111) miljoner kronor.

Konsolideringsnivån för förmånsbestämda försäkringar uppgick till 145 (133) procent och för premiebestämda försäkringar 114 (112) procent.

Halvårsrapport 1506

För mer information, kontakta vd Maritha Lindberg 08-54 50 48 02.


Planerna på samgående mellan AI Pension och PP Pension avbrutna

Styrelserna i AI Pension och PP Pension har beslutat avbryta arbetet med att förbereda ett samgående försäkringsföreningarna emellan. Tidplanen medgav inte nog förberedelser för att hitta lösningar och för att medlemsorganisationerna skulle kunna fatta gemensamma beslut i alla frågor. Dessutom finns frågor kring de framtida regelverken som ännu inte funnit sin lösning, vilket kräver ytterligare tid.

– AI Pension har en väl fungerande verksamhet med många kompetenta medarbetare och vi fortsätter att jobba för medlemmar och kunders bästa, säger Maritha Lindberg, vd för AI Pension.

– För PP Pension innebär detta att vi fortsätter med det förändringsarbete vi redan har påbörjat och att vi nu lägger all vår kraft på att ytterligare stärka vår position på marknaden och leverera bra lösningar till våra medlemmar i mediebranschen, säger Kjell Norling, vd för PP Pension.

Vid frågor, kontakta gärna:

Lotta Lehmann, styrelseordförande i AI Pension, telefon: 070 – 556 04 01
Eva Arvidsson, styrelseordförande i PP Pension, telefon: 070 – 562 45 12


AI Pensions avkastning 13,2 procent 2014

För helåret 2014 hade AI Pension en totalavkastning på 13,2 (8,2) procent och förvaltade 6,2 (5,5) miljarder kronor vid utgången av året. Premieintäkterna ökade totalt med 10 procent och var för helåret 237 (216) mkr.

Förutom en fortsatt positiv utveckling för aktier med 21,7 (27,9) procent, bidrog även en stark utveckling i ränteportföljen på 8,8 (-1,9) procent till att avkastningen blev god . Det låga ränteläget samt övergången till Finansinspektionens nya diskonteringskurva har dock medfört att solvensgraden sjunkit jämfört med föregående år till 141 (152) procent.

På fem år har AI Pension en genomsnittlig totalavkastningen på 7,3 procent.

Nyckeltal20142013
Totalavkastning (%)13,28,2
Premieinkomst (mkr)237216
Solvensgrad (%)141152

Denna rapport är preliminär. Bokslutet fastställs på styrelsemötet 30 mars.

För mer information, kontakta vd Maritha Lindberg 08-54 50 48 02.


AI Pension och PP Pension planerar för ett samgående

Styrelserna i AI Pension och PP Pension planerar att slå samman de båda försäkringsföreningarna
den 1 januari 2016. För att kunna gå ihop krävs beslut från respektive fullmäktige och ett godkännande av Finansinspektionen.

AI Pension och PP Pension arbetar sedan 2007, respektive 2013, i en konkurrensutsatt marknad och har inte längre något monopol inom ITP 1 och ITPK. Både AI Pension och PP Pension är försäkringsgivare för ITP 2 inom sina branscher.

– Det sker stora förändringar på regelverksområdet som ökar kraven och påverkar våra kostnader negativt. Genom en sammanslagning kan vi öka kostnadseffektiviteten, minska sårbarheten, öka kvaliteten och förbättra vår konkurrensförmåga säger de båda vd:arna Kjell Norling och Maritha Lindberg.

Vid frågor, kontakta gärna
Maritha Lindberg, vd AI Pension, tel: 070-266 27 38
Kjell Norling, vd PP Pension, tel: 076-831 69 00

 

AI Pension är en försäkringsförening för företag och anställda inom arkitekt- och teknikkonsultsektorn. AI Pension förvaltar 6,2 miljarder kronor och har ca 15 000 försäkrade.

PP Pension är en försäkringsförening för företag och anställda inom mediebranschen. PP Pension förvaltar 12,2 miljarder kronor och har ca 36 000 försäkrade.


8 % i återbäringsränta för AI Liv 2014

Styrelsen i AI Pension har fastställt återbäringsräntan i AI Liv till 8 % för 2014. Branschsnittet bland livbolagen var 6,15 % enligt statistik från Svensk Försäkring. Detta innebär att AI Pension förstärker försprånget på 1 procentenhet över branschsnittet sedan starten 1983 (AI Pension 9,9 %. Branschsnitt 8,9 %). En procentenhet kan på 25 år innebära så mycket som 20 % mer i pension (det beror bland annat på antaganden om livslängd och avgifter).


Årsredovisning 2013

  • Årets resultat efter skatt uppgick till 1 001 (209) mkr. Det som främst har påverkat resultatet är den positiva kapitalavkastningen och de försäkringstekniska avsättningarna som har minskat under året.
  • AI Pensions ekonomiska ställning har fortsatt att stärkas. Både konsolidering och solvens har stigit med anledning av ökade tillgångsvärden och lägre skuld. Solvensgraden uppgick till 152 (122) procent. Konsolideringsnivån för förmånsbestämda försäkringar uppgick till 131 (123) procent och för premiebestämda försäkringar 106 (105)procent.
  • AI Pensions totalavkastning för helåret 2013 blev 8,2 (6,7) procent.
  • Premieinkomsterna ökade med 5 procent och uppgick till 216 (206) mkr.
  • 2013 års återbäringsränta i AI Liv fastställdes till 6,5 (4,0) procent.
  • De försäkringstekniska avsättningarna uppgick till 3 637 (4 219) mkr, vilket innebär att avsättningarna minskade med 582 (-109) mkr.

Läs hela årsredovisningen här: AI Pension Årsredovisning 2013


AI Pensions avkastning 8,2 procent

För helåret 2013 hade AI Pension en totalavkastning på 8,2 (6,7) procent och förvaltade vid årsskiftet 5,5 (5,1) miljarder kronor. Premieintäkterna ökade totalt med 5 procent och var för helåret 216 (206) mkr.

AI Pensions ekonomiska ställning har stärkts. Både konsolidering och solvens har stigit till följd av den positiva avkastningen på kapitalet. Solvensgraden uppgick till 152 (122) procent.

För mer information, kontakta vd Maritha Lindberg 08-54 50 48 02.


6,5 % i återbäringsränta för 2013

AI Pension har fastställt återbäringsräntan  i AI Liv (premiebestämda pensioner) till 6,5 procent för 2013. Branschsnittet slutade på 4,3 procent enligt Svensk Försäkring.

Produkterna som får denna återbäring är AI Tjänste, AI Plan, Privat pensionssparande, ITPK, KAP-KL, PA 03 och Alternativ ITP. ITP är förmånsbestämd och omfattas inte av återbäring. Den räknas istället upp med konsumentprisindex – läs mer om det.


Pensionstillägg och premierabatter 2014

50 % rabatt på riskförsäkringspremierna i ITP 2

Styrelsen för AI Pension beslutade att fortsätta rabattera riskförsäkringspremierna i ITP 2 med 50 procent.

Pensionstillägg – uppräkning av pensionerna i ITP 2

Pensionstillägget är det som skyddar pensionen i ITP 2 mot prisökningar. Pensionstillägget följer därför konsumentprisindex(KPI). Det innebär för 2013 att pensionstilläggen räknas upp med 0,08 %.

Uppräkning av fribrevsvärden

För fribreven har ingen uppräkning skett under 2012 och 2013. För att fribrevsvärdena återigen ska följa utvecklingen av KPI, indexeras de nu upp för alla tre åren 2012-2014. Uppräkning av fribrevsvärden för familje- och ålderspension görs med 3,43 %.


Halvårsrapport 2013

Första halvåret 2013 hade AI Pension en totalavkastning på 1,4 (1,3) procent och förvaltade  5,2 (4,9) miljarder kronor. Premieintäkterna ökade till 99 (92) miljoner kronor. Kapitalavkastningen var svagt positiv med 68 (61) miljoner kronor. Solvensgraden uppgick till 141 procent. Konsolideringsnivån för förmånsbestämda försäkringar uppgick till 125 (117) procent och för premiebestämda försäkringar 105 (105) procent.

För mer information, kontakta vd Maritha Lindberg 08-54 50 48 02.

Hela rapporten: Delårsrapport 1306


AI Pension och Bliwa förstärker sjukförsäkringen

AI Pension har tillsammans med Bliwa tagit fram en komplettering av sjukförsäkringen i AI Plan. Tidigare har det enbart ingått ett skydd som motsvarar det i den kollektivavtalade ITP-försäkringen. Då många som väljer AI Plan är egna företagare, finns det behov av ett starkare skydd vid sjukdom. Detta kan nu tecknas genom att komplettera standardnivån upp till en nivå som kallas Max-sjuk. Max-sjuk ger upp till 90% av lön i ersättning. Premien blir totalt 1 % av lön upp till 341 250 i årslön och 4% över 341 250 upp till 1 365 000. Premien för enbart den obligatoriska standardnivån (ITP) är 0,6% respektive 2,9%


Digitala pensions- & värdebesked

Från och med i år kommer dina pensions- och värdebesked att finnas på vårt internetkontor. Inloggningen sker med e-legitimation från Bank-ID, Nordea, eller Telia.

Du når dina besked genom att logga in på

Internetkontoret Privat


AI Pensions totalavkastning 6,7 procent 2012

För helåret 2012 hade AI Pension en totalavkastning på 6,7 (0,7) procent och förvaltade vid årsskiftet 5,1 (4,9) miljarder kronor. Premieintäkterna ökade totalt med 4 procent och var för helåret 206 (198) mkr.

AI Pensions ekonomiska ställning har stärkts. Både konsolidering och solvens har stigit till följd av den positiva avkastningen på kapitalet. Solvensgraden uppgick till 122 (118) procent. Under januari 2013 har solvensen stärkt ytterligare med cirka 10 procentenheter. Konsolideringsnivån för förmånsbestämda försäkringar uppgick till 123 (114) procent och för premiebestämda försäkringar 105 (105)procent.

För mer information, kontakta vd Maritha Lindberg 08-54 50 48 02.


Återbäringen i AI Liv 4 procent för 2012

AI Pension fastställer återbäringen i AI Liv (premiebestämda pensionsförsäkringar) årsvis i efterskott. Vid styrelsemötet den 31 januari fastställdes återbäringen till 4 procent före skatt och omkostnader.

En återbäringsränta om 4 procent innebär att konsolideringsnivån inom AI Liv blir 105,3 procent per 31 december 2012. Styrelsen har beslutat att konsolideringsintervallet för AI Liv ska variera mellan 100 – 115 procent med en målkonsolidering på 110 procent.

Den genomsnittliga återbäringsräntan, före skatt och omkostnader, för livbolagen var 3,7 % för 2012.

Har du frågor kring vår återbäring, är du välkommen att kontakta en av våra rådgivare på 08-54 50 48 10 eller på radgivning@aipension.se.


Pensionstillägg och premierabatter 2013

50 % rabatt på riskförsäkringspremierna i ITP 2

Styrelsen för AI Pension beslutade att fortsätta rabattera riskförsäkringspremierna i ITP 2 med 50 procent.

Pensionstillägg – uppräkning av pensionerna i ITP 2

Pensionstillägget är det som skyddar pensionen i ITP 2 mot prisökningar. Pensionstillägget följer därför konsumentprisindex(KPI). Det innebär för 2013 att pensionstilläggen räknas upp med 0,45 %.