Kategori: Okategoriserade


Ändrade premier för förmånsbestämda pensioner

AI Pension fullmäktige har beslutat att höja premierna för ålderspension och sänka premierna i familjepension i ITP2. Premien på ålderspension höjs som en följd av de låga räntenivåerna vi haft under lång tid. Sänkningen av familjepensionspremien beror på att vi ändrat sannolikheten för att vara gift. Förändringarna träder i kraft den 1 december 2017. Läs mer »


AI Pension investerar i grön obligation

AI Pension är med och investerar i en grön obligation emitterat av Specialfastigheter för att finansiera miljöprojekt som till exempel miljöcertifierade byggnader, energieffektiviseringsprojekt och förnyelsebar energi. Läs mer »
AI Pensions totalavkastning 4,9 % per 30/11

Till och med november 2016 redovisar AI Pension en totalavkastning på 4,9 (7,8) procent och förvaltade totalt 6,9 (6,7) miljarder kronor. Avkastningen uppgick till 327,2 (485,7) miljoner kronor.

Solvensgraden uppgick till 148 (154) procent. Konsolideringsnivån för förmånsbestämda försäkringar uppgick till 142 (145) procent och för premiebestämda försäkringar 113 (116) procent.

För mer information, kontakta vd Maritha Lindberg 08-54 50 48 02.


100% rabatt på riskpremierna i ITP 2 2016

100 % rabatt på riskförsäkringspremierna i ITP 2

Styrelsen för AI Pension beslutade att öka rabatten för riskförsäkringspremierna i ITP 2 till 100 % på grund av överskott försäkringsgrenen. För 2015 var rabatten 50 %. Premiesänkningen för 2016 motsvarar cirka 7 % av de totala ITP-premierna.

Pensionstillägg – uppräkning av pensionerna i ITP 2

I den förmånsbestämda ITP2-planen är ambitionen att pensionsutbetalningarna ska höjas i takt med inflationen. Förra året beslutade AI Pensions styrelse att hålla pensionerna oförändrade under 2015 trots att konsumentprisindex (KPI) sjönk med 0,38 procent under mätperioden september 2013 till september 2014.

Under perioden september 2014 till september 2015 steg KPI med 0,07 procent. KPI är dock fortsatt lägre än den nivå som gällde i september 2013. Därför blir pensioner under utbetalning inom ITP oförändrade även under 2016.


Årsredovisning 2012

 • 2012 års resultat efter skatt uppgick till 209
  (-865) mkr. Det som främst har påverkat resultatet
  är den positiva kapitalavkastningen. De
  försäkringstekniska avsättningarna har ökat
  något under året.
 • AI Pensions ekonomiska ställning har stärkts.
  Både konsolidering och solvens har stigit
  med anledning av positiv avkastning på kapitalet.
  Solvensgraden uppgick till 122 (118)
  procent. Under januari 2013 har solvensen
  stärkts ytterligare med ca 10 procentenheter.
  Konsolideringsnivån för förmånsbestämda
  försäkringar uppgick till 123 (114) procent
  och för premiebestämda försäkringar 105
  (105)procent.
 • AI Pensions totalavkastning för helåret 2012
  blev 6,7 (0,7) procent.
 • Premieintäkterna ökade med 4 procent och
  uppgick till 206 (198) mkr.
 • 2012 års återbäringsränta i AI Liv fastställdes
  till 4,0 (1,2) procent.
 • De försäkringstekniska avsättningarna uppgick
  till 4 219 (4 110) mkr, vilket innebär att
  avsättningarna ökade med 109 (901) mkr.
 • AI Pension hade vid utgången av 2012 grönt
  ljus i Finansinspektionens trafikljusmodell.

Ladda ner Årsredovisningen 2012.