Kategori: AktuelltAI Pensions totalavkastning 8,0 procent 2017

AI Pension visar på fortsatt positiva siffror för 2017. Totalavkastningen uppgick till 8,0 procent, jämfört med 6,6 procent under 2016. Under senaste fem åren har genomsnittlig årsavkastning varit 8,5 procent. Läs mer »
100 procent rabatt på riskpremier och uppräkning av pensionstillägg 2017

100 procent rabatt på riskförsäkringspremier i ITP 2 – för andra året i rad

AI Pensions styrelse har beslutat att även under 2017 rabattera riskförsäkringspremierna i förmånsbestämd pension ITP 2 med 100 procent, tack vare överskott i försäkringsgrenen.

 

Pensionstillägg – uppräkning av pensionerna i ITP 2

Pensionstillägg är en årlig uppräkning av pensioner under utbetalning. Från 1 januari 2017 kommer utbetalningar av ITP 2 värdesäkras mot prisökningar i samhället med ett pensionstillägg på 0,59 procent.

Pensionstillägget följer normalt konsumentprisindex som var 0,91 procent under perioden september 2015 till september 2016. Att pensionstillägget på 0,59 procent är lägre än förändringen av konsumentprisindex (KPI) beror på att AI Pension inte sänkte pensionerna under den period som KPI var negativt.

Uppräkningen med 0,59 procent gäller också pensionsrätter, så kallade fribrevsvärden. Personer med basår 2015 och 2016 får uppräkning med hela KPI-ökningen 0,84 respektive 0,91 procent.


AI Pensions totalavkastning 2,2 % första halvåret

Första halvåret 2016 redovisar AI Pension en totalavkastning på 2,2 (4,8) procent och förvaltade totalt 6,8 (6,5) miljarder kronor. Avkastningen uppgick till 142 (297) miljoner kronor.

Premieintäkterna ökade med 2,6 procent och uppgick till 119 (116) miljoner kronor.

Konsolideringsnivån för förmånsbestämda försäkringar uppgick till 134 (145) procent och för premiebestämda försäkringar 112 (114) procent.

Halvårsrapport 1606

För mer information, kontakta vd Maritha Lindberg 08-54 50 48 02.AI Pensions totalavkastning 6,9 % för helåret 2015

AI Pension visar på fortsatta starka siffror för perioden januari-december 2015. Avkastningen uppgick till 6,9 procent under 2015. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 7 procent.  Lämnad återbäring för AI Liv uppgick till 7 procent. Och AI Pensions solvensgrad ökade med 7,8 procentenheter till 152 procent under 2015.

 

Nyckeltal i korthet

Nedan följer AI Pensions nyckeltal för januari-december 2015.  Inom parantes siffror för samma period 2014.

Avkastning: 6,9 procent (13,2)

Lämnad återbäring på AI Liv 2015: 7 procent (8)

Förvaltat kapital: 6 641 miljoner kronor (6 240)

Kollektiv konsolidering ITP (förmånsbestämd försäkring): 144 procent (131)

Kollektiv konsolidering Liv (premiebestämd försäkring): 111 procent (111)

Solvensgrad: 152 procent (141)

Förvaltningskostnad: 0,33 procent (0,37)
AI Pensions totalavkastning 3,5 procent per sista september

Till och med tredje kvartalet 2015 hade AI Pension en totalavkastning på 3,5 (7,9) procent och förvaltade totalt 6,4 (6,0) miljarder kronor.

Premieintäkterna ökade med 7 procent och uppgick till 178 (167) miljoner kronor.

Konsolideringsnivån för förmånsbestämda försäkringar uppgick till 139 (132) procent och för premiebestämda försäkringar 112 (113) procent.


Premien för familjepensionen i ITP2 sänks

AI Pension har beslutat att sänka premien för familjepensionen i ITP2. Premien sänks som en följd av att våra antaganden om målgruppen och våra prognoser om framtida utveckling har reviderats.

Nivån på premiesänkningen är individuell men förmånen för den försäkrade är oförändrad. Företagets premie för familjepension sjunker till följd av detta. Den totala premien för ITP2 kan ändå totalt sett vara oförändrad eller till och med öka på grund av andra händelser – som till exempel löneökningar.

Premiesänkningen träder ikraft den 1 oktober.AI Pensions totalavkastning 4,8 procent första halvåret

Första halvåret 2015 hade AI Pension en totalavkastning på 4,8 (7,0) procent och förvaltade totalt 6,5 (5,9) miljarder kronor. Avkastningen uppgick till 297 (382) miljoner kronor.

Premieintäkterna ökade med 4 procent och uppgick till 115 (111) miljoner kronor.

Konsolideringsnivån för förmånsbestämda försäkringar uppgick till 145 (133) procent och för premiebestämda försäkringar 114 (112) procent.

Halvårsrapport 1506

För mer information, kontakta vd Maritha Lindberg 08-54 50 48 02.


Årsredovisning 2014

 • Årets resultat efter skatt uppgick till -54 (1 001) mkr. Det som främst har påverkat resultatet är ökningen av försäkringstekniska avsättningar men också en bra kapitalavkastning.
 • AI Pensions ekonomiska ställning är fortsatt god. Solvensen har dock sjunkit något med anledning av fortsatt fallande räntor och därmed högre skuld. Solvensgraden uppgick till 141 (152) procent. Konsolideringsnivån för förmånsbestämda försäkringar har inte förändrats och uppgick till 131 (131) procent. Konsolideringen för premiebestämda försäkringar har gått upp och ligger på 111 (106) procent.
 • AI Pensions totalavkastning för helåret 2014 blev 13,2 (8,2) procent.
 • Premieinkomsterna ökade med 10 procent och uppgick till 237 (216) mkr.
 • 2014 års återbäringsränta i AI Liv fastställdes till 8,0 (6,5) procent.
 • De försäkringstekniska avsättningarna uppgick till 4 426 (3 637) mkr, vilket innebär att avsättningarna ökade med 782 (582) mkr.

Läs hela årsredovisningen här.Planerna på samgående mellan AI Pension och PP Pension avbrutna

Styrelserna i AI Pension och PP Pension har beslutat avbryta arbetet med att förbereda ett samgående försäkringsföreningarna emellan. Tidplanen medgav inte nog förberedelser för att hitta lösningar och för att medlemsorganisationerna skulle kunna fatta gemensamma beslut i alla frågor. Dessutom finns frågor kring de framtida regelverken som ännu inte funnit sin lösning, vilket kräver ytterligare tid.

– AI Pension har en väl fungerande verksamhet med många kompetenta medarbetare och vi fortsätter att jobba för medlemmar och kunders bästa, säger Maritha Lindberg, vd för AI Pension.

– För PP Pension innebär detta att vi fortsätter med det förändringsarbete vi redan har påbörjat och att vi nu lägger all vår kraft på att ytterligare stärka vår position på marknaden och leverera bra lösningar till våra medlemmar i mediebranschen, säger Kjell Norling, vd för PP Pension.

Vid frågor, kontakta gärna:

Lotta Lehmann, styrelseordförande i AI Pension, telefon: 070 – 556 04 01
Eva Arvidsson, styrelseordförande i PP Pension, telefon: 070 – 562 45 12


AI Pensions avkastning 13,2 procent 2014

För helåret 2014 hade AI Pension en totalavkastning på 13,2 (8,2) procent och förvaltade 6,2 (5,5) miljarder kronor vid utgången av året. Premieintäkterna ökade totalt med 10 procent och var för helåret 237 (216) mkr.

Förutom en fortsatt positiv utveckling för aktier med 21,7 (27,9) procent, bidrog även en stark utveckling i ränteportföljen på 8,8 (-1,9) procent till att avkastningen blev god . Det låga ränteläget samt övergången till Finansinspektionens nya diskonteringskurva har dock medfört att solvensgraden sjunkit jämfört med föregående år till 141 (152) procent.

På fem år har AI Pension en genomsnittlig totalavkastningen på 7,3 procent.

Nyckeltal20142013
Totalavkastning (%)13,28,2
Premieinkomst (mkr)237216
Solvensgrad (%)141152

Denna rapport är preliminär. Bokslutet fastställs på styrelsemötet 30 mars.

För mer information, kontakta vd Maritha Lindberg 08-54 50 48 02.AI Pension och PP Pension planerar för ett samgående

Styrelserna i AI Pension och PP Pension planerar att slå samman de båda försäkringsföreningarna
den 1 januari 2016. För att kunna gå ihop krävs beslut från respektive fullmäktige och ett godkännande av Finansinspektionen.

AI Pension och PP Pension arbetar sedan 2007, respektive 2013, i en konkurrensutsatt marknad och har inte längre något monopol inom ITP 1 och ITPK. Både AI Pension och PP Pension är försäkringsgivare för ITP 2 inom sina branscher.

– Det sker stora förändringar på regelverksområdet som ökar kraven och påverkar våra kostnader negativt. Genom en sammanslagning kan vi öka kostnadseffektiviteten, minska sårbarheten, öka kvaliteten och förbättra vår konkurrensförmåga säger de båda vd:arna Kjell Norling och Maritha Lindberg.

Vid frågor, kontakta gärna
Maritha Lindberg, vd AI Pension, tel: 070-266 27 38
Kjell Norling, vd PP Pension, tel: 076-831 69 00

 

AI Pension är en försäkringsförening för företag och anställda inom arkitekt- och teknikkonsultsektorn. AI Pension förvaltar 6,2 miljarder kronor och har ca 15 000 försäkrade.

PP Pension är en försäkringsförening för företag och anställda inom mediebranschen. PP Pension förvaltar 12,2 miljarder kronor och har ca 36 000 försäkrade.


8 % i återbäringsränta för AI Liv 2014

Styrelsen i AI Pension har fastställt återbäringsräntan i AI Liv till 8 % för 2014. Branschsnittet bland livbolagen var 6,15 % enligt statistik från Svensk Försäkring. Detta innebär att AI Pension förstärker försprånget på 1 procentenhet över branschsnittet sedan starten 1983 (AI Pension 9,9 %. Branschsnitt 8,9 %). En procentenhet kan på 25 år innebära så mycket som 20 % mer i pension (det beror bland annat på antaganden om livslängd och avgifter).Premierabatter och pensionstillägg 2015

50 % rabatt på riskförsäkringspremierna i ITP 2

Styrelsen för AI Pension beslutade att fortsätta rabattera riskförsäkringspremierna i ITP 2 med 50 procent.

Pensionstillägg – uppräkning av pensionerna i ITP 2

Pensionstillägget är det som skyddar pensionen i ITP 2 mot prisökningar. Pensionstillägget följer därför normalt konsumentprisindex (KPI). När KPI-förändringen nu var -0,38 % beslutade dock styrelsen att inte sänka pensioner under utbetalning, utan lämna dem oförändrade.

 


Förtydligande kring privat sparande

De tidigare oklarheterna kring privat pensionssparande har nu retts ut. Avdragsrätten för privat pensionssparande kommer att sänkas från 12.000 kr till 1.800 kr för 2015. Tanken är att avdragsrätten helt ska tas bort från 2016. Om du anmält till oss att du vill anpassa ditt sparande till den nya avdragsrätten, kommer vi att sänka till motsvarande 1.800 kr per år eller 150 kr per månad. Har du inte anmält detta ännu, kan du göra det här.

Kom ihåg att du fortfarande har 12.000 kr i avdragsrätt för 2014. Om du vill göra en extrainbetalning på en befintlig försäkring så ska du sätta in beloppet på plusgiro 50 92 25 – 9. Ange ditt personnummer samt ditt försäkringsnummer (ex 223344 B) i meddelandefältet. Läs mer om extrainbetalning.


Oklart läge för privat pensionssparande 2015

Efter budgetomröstningen 3 december blev det klart att Alliansens budgetförslag kommer att gälla nästa år. I deras förslag ingår en sänkning av avdragsrätten för privat pensionssparande till 1 800 kronor per år. Om detta kommer att träda ikraft är i dagsläget fortfarande oklart, då de formella beslut som krävs för en sänkning inte är tagna. AI Pension kommer naturligtvis att bevaka denna fråga intensivt under de kommande veckorna och kommer med mer information så snart det finns några svar att ge.

Om du har anmält anpassning av ditt privata sparande till avdragsrätten för 2015 via svarskort eller vår hemsida, så kommer premien för 2015 att anpassas efter de beslut som tas.

Om du inte har anmält anpassning av ditt privata sparande, så kan du göra det här.


Extrainsättning inför årsskiftet

Se över pensionssparandet, både som privatperson och för ditt företag. Vill du göra en extrainsättning ska du följa länkarna här nedan.

Extrainbetalning privatperson

Extrainbetalning företag

Behöver du råd kring sparande, kan du alltid höra av dig till våra rådgivare på telefon 08-54 50 48 10. Om du har praktiska frågor kring betalning eller din försäkring, kan du kontakta vår administration på telefon 08-54 50 48 20.


Anmäl ditt företag till infoträff om löneväxling

Regeringen föreslår att avdragsrätten för privat pensionssparande ska minskas från 12 000 kr till 1 800 kronor per år från och med årsskifte 2014/2015. Tanken är att avdragsrätten sedan ska slopas helt från och med 2016. Därmed är fördelen med att pensionsspara privat borta.

Ditt företag kan hjälpa de anställda att fortsätta spara

Arbetsgivare kan hjälpa de anställda att fortsätta pensionsspara genom att erbjuda löneväxling till en tjänstepensionsförsäkring. För att detta ska vara attraktivt för den anställde, måste vissa kriterier vara uppfyllda. I slutändan ger detta, rätt hanterat, samma fördelar som privat pensionssparande samt några ytterligare fördelar. Detta utan att kostnaden ökar för företaget.

Träffa våra rådgivare på informationsträff om löneväxling

Anmälan finns längre ned på sidan.

PlatsDatumTidÖvrigt
Malmö
Clarion Collection
Hotel Temperance
Engelbrektsgatan 16
13 november08:00-09:00inkl. frukost
Stockholm
AI Pension
Nybrogatan 7
20 november12:00-13:00inkl. lunch
Göteborg
Clarion Hotel Post
Drottningtorget 10
27 november08:00-09:00inkl. frukost
Stockholm
AI Pension
Nybrogatan 7
4 december08:00-09:00inkl. frukost

 

Anmälan

[contact-form-7 id=”3287″ title=”Infoträff om löneväxling”]


Avdragsrätten sänks till 1800 kr för 2015

Regeringen föreslår att avdragsrätten för privat pensionssparande ska minskas från 12 000 kr till 1 800 kronor per år från och med årsskiftet 2014/2015. Tanken är att avdragsrätten sedan ska slopas helt från och med 2016. Det innebär att du bör se över ditt privata sparande om du sparar mer än 1 800 kr/år (150 kr/mån).

Du som fått information om den sänkta avdragsrätten med en svarstalong där du kan anmäla att du vill sänka sparpremien, kan skicka in talongen, så anpassar AI Pension din sparpremie till den nya nivån.

Undantag från sänkt avdragsrätt

Om du har inkomst från egen näringsverksamhet (enskild firma) kan du fortsätta att spara i en privat pensionsförsäkring med samma avdragsrätt som tidigare – 35 procent av den lön du tar ut. Även du som är anställd utan att arbetsgivaren har tecknat tjänstepension för dig, kan fortsätta att spara 35 procent av bruttolönen.

Det finns ett annat sätt att spara

Om du som anställd vill fortsätta att spara till din egen pension, finns det en lösning som AI Pension kan erbjuda. Lösningen heter löneväxling och innebär att du avstår en del av din bruttolön till förmån för en tjänstepension. Det innebär samma fördelar vad gäller avdragsrätt som för privat pensionssparande. Läs mer om löneväxling.


God avkastning för AI Pension första halvåret

Första halvåret 2014 hade AI Pension en totalavkastning på 7,0 (1,4) procent och förvaltade totalt 5,9 (5,2) miljarder kronor. Avkastningen uppgick till 382 (68) miljoner kronor.

Premieintäkterna ökade med 12 procent och uppgick till 111 (99) miljoner kronor.

Solvensgraden var 145 (141) procent. Konsolideringsnivån för förmånsbestämda försäkringar uppgick till 133 (125) procent och för premiebestämda försäkringar 112 (105) procent.

För mer information, kontakta vd Maritha Lindberg 08-54 50 48 02.

Hela rapporten: Delårsrapport 1406


Årsredovisning 2013

 • Årets resultat efter skatt uppgick till 1 001 (209) mkr. Det som främst har påverkat resultatet är den positiva kapitalavkastningen och de försäkringstekniska avsättningarna som har minskat under året.
 • AI Pensions ekonomiska ställning har fortsatt att stärkas. Både konsolidering och solvens har stigit med anledning av ökade tillgångsvärden och lägre skuld. Solvensgraden uppgick till 152 (122) procent. Konsolideringsnivån för förmånsbestämda försäkringar uppgick till 131 (123) procent och för premiebestämda försäkringar 106 (105)procent.
 • AI Pensions totalavkastning för helåret 2013 blev 8,2 (6,7) procent.
 • Premieinkomsterna ökade med 5 procent och uppgick till 216 (206) mkr.
 • 2013 års återbäringsränta i AI Liv fastställdes till 6,5 (4,0) procent.
 • De försäkringstekniska avsättningarna uppgick till 3 637 (4 219) mkr, vilket innebär att avsättningarna minskade med 582 (-109) mkr.

Läs hela årsredovisningen här: AI Pension Årsredovisning 2013AI Pensions avkastning 8,2 procent

För helåret 2013 hade AI Pension en totalavkastning på 8,2 (6,7) procent och förvaltade vid årsskiftet 5,5 (5,1) miljarder kronor. Premieintäkterna ökade totalt med 5 procent och var för helåret 216 (206) mkr.

AI Pensions ekonomiska ställning har stärkts. Både konsolidering och solvens har stigit till följd av den positiva avkastningen på kapitalet. Solvensgraden uppgick till 152 (122) procent.

För mer information, kontakta vd Maritha Lindberg 08-54 50 48 02.


6,5 % i återbäringsränta för 2013

AI Pension har fastställt återbäringsräntan  i AI Liv (premiebestämda pensioner) till 6,5 procent för 2013. Branschsnittet slutade på 4,3 procent enligt Svensk Försäkring.

Produkterna som får denna återbäring är AI Tjänste, AI Plan, Privat pensionssparande, ITPK, KAP-KL, PA 03 och Alternativ ITP. ITP är förmånsbestämd och omfattas inte av återbäring. Den räknas istället upp med konsumentprisindex – läs mer om det.


Kontrolluppgifter på väg

Nu är årets kontrolluppgifter på väg. För dig som pensionssparat under 2013, kommer kontrolluppgifterna att levereras direkt till internetkontoret. Om du fått pension utbetalt under 2013, kommer kontrolluppgiften till dig per post som vanligt. Du kan dock även nå uppgifterna via internetkontoret.

Kontrolluppgifterna kommer att läggas ut på internetkontoret den 24 januari. Kontrolluppgift för utbetald pension som skickas per post, kommer till dig under efterföljande vecka.


Pensionstillägg och premierabatter 2014

50 % rabatt på riskförsäkringspremierna i ITP 2

Styrelsen för AI Pension beslutade att fortsätta rabattera riskförsäkringspremierna i ITP 2 med 50 procent.

Pensionstillägg – uppräkning av pensionerna i ITP 2

Pensionstillägget är det som skyddar pensionen i ITP 2 mot prisökningar. Pensionstillägget följer därför konsumentprisindex(KPI). Det innebär för 2013 att pensionstilläggen räknas upp med 0,08 %.

Uppräkning av fribrevsvärden

För fribreven har ingen uppräkning skett under 2012 och 2013. För att fribrevsvärdena återigen ska följa utvecklingen av KPI, indexeras de nu upp för alla tre åren 2012-2014. Uppräkning av fribrevsvärden för familje- och ålderspension görs med 3,43 %.Fondutveckling 2013-10-31

Om du redan har ditt fondsparande hos oss, går du såklart enklast in via Fondinloggning. Där kan du ser hur just din fondportfölj utvecklats.

Är du intresserad av att bli kund, eller vill veta hur de olika fondernas utveckling ser ut hittills i år, så läs rapporten Fondutveckling 2013-10-31.

 Avkastningen 5 % till och med sista september

AI Pensions totalavkastning blev 5  (4,3) procent för perioden januari till september i år. Resultatet efter skatt blev 946 (47) miljoner. Förvaltat kapital uppgick till 5 372 miljoner kronor, vilket är cirka 223 miljoner mer än vid årsskiftet.

Konsolidering och solvens

Solvensgrad 152 %

Konsolidering ITP 130 %

Konsolidering Liv 108 %


Har du rätt skydd för din familj?

Du har möjlighet att teckna ett skydd för dina efterlevande i en pensionsförsäkring. Inom privat sparande och individuell tjänstepension är det vanligaste ett så kallat återbetalningsskydd, vilket innebär att värdet av de premier som betalats in, betalas ut till den efterlevande – normalt make/maka/sambo och barn. Det finns ett antal situationer där det kan vara lämpligt att se över sitt efterlevandeskydd:

 • Vid familjehändelse – när du blir sambo, gifter dig eller skaffar barn. Det är då möjligt att inom 12 månader från händelsen, lägga till återbetalningsskydd utan hälsoprövning.
 • När efterlevande saknas eller behovet av skydd upphör. Du kan då utan prövning välja att ta bort återbetalningsskyddet, så att de premier som betalas in från och med ändringen oavkortat går till din pension.

Inom ITP, som är en kollektivavtalad tjänstepension, finns en familjepension för den som har årslön som överstiger 468 750 kronor. Om du inte längre har ett behov av skydd för efterlevande, eller använder en separat livförsäkring som täcker det behovet, kan du använda premien för familjepensionen till att höja premien i ITPK och därmed få en högre ålderspension.

Behöver du förstärka skyddet för efterlevande ytterligare, kan vi även erbjuda vår livförsäkring i samarbete med Bliwa Livförsäkring

Kontakta en av våra rådgivare på 08-54 50 48 10 eller via radgivning@aipension.se om du behöver se över din situation.


Färskare siffror på minpension.se

Från och med oktober kan du som försäkrad se mer uppdaterade värden på dina försäkringar på minpension.se. Uppdateringarna gäller pensionskapital på premiebestämda försäkringar (AI Liv) och fribrevsvärdet på förmånsbestämda försäkringar (ITP). Istället för att visa värdet per senaste årsskifte, skickar vi nu uppdaterade värden månadsvis.

Det ger dig en bättre prognos för din pension och ett mer aktuellt beslutsunderlag för hur du vill påverka din pension.

Vill du påverka din pension är du varmt välkommen att kontakta en av våra rådgivare på 08-54 50 48 10 eller via radgivning@aipension.se.


Sjukvårdsförsäkring hjälper företag

Genom AI Pensions avtal med Bliwa, får du som försäkrad eller ditt företag möjlighet att teckna Bliwas sjukvårdsförsäkring.

Med Bliwas sjukvårdsförsäkring garanteras snabb kontakt med en privat vårdgivare. Den försäkrade får vägledning till just den specifika läkaren, sjukgymnasten eller psykologen som är bäst lämpad. Det gör att företagets anställda snabbare kan komma tillbaka efter sjukdom. En förmån för den anställde och en vinst för företaget.

Bliwas sjukvårdsförmedling har öppet för rådgivning mellan 7 och 22 alla veckans dagar och för bokning på vardagar mellan 8 och 17. Det är alltid erfarna sjuksköterskor som besvarar den försäkrades samtal och hjälper till med råd eller att boka tid hos till exempel en specialistläkare, sjukgymnast eller psykolog. Våra sjuksköterskor bedömer vilken vårdgivare som passar den försäkrade bäst i varje situation. Bliwa har utarbetat samarbetsformer som innebär att utvalda läkare kan genomföra utredningar och behandlingar i en löpande process med så få återbesök för den försäkrade som möjligt.

Företag som tecknar obligatorisk sjukvårdsförsäkring erbjuds statistik på gruppnivå som underlag för kompletterande åtgärder för att höja frisknärvaro och lönsamhet.

Kontakta en av våra rådgivare på 08-54 50 48 10 eller via radgivning@aipension.se.


Halvårsrapport 2013

Första halvåret 2013 hade AI Pension en totalavkastning på 1,4 (1,3) procent och förvaltade  5,2 (4,9) miljarder kronor. Premieintäkterna ökade till 99 (92) miljoner kronor. Kapitalavkastningen var svagt positiv med 68 (61) miljoner kronor. Solvensgraden uppgick till 141 procent. Konsolideringsnivån för förmånsbestämda försäkringar uppgick till 125 (117) procent och för premiebestämda försäkringar 105 (105) procent.

För mer information, kontakta vd Maritha Lindberg 08-54 50 48 02.

Hela rapporten: Delårsrapport 1306


Har ditt företag bokslut den sista juni?

Har ditt/ert företag möjlighet att sätta av mer till tjänstepensionen? Det är förmånligt för företaget att sätta av pengar till pension och för bästa utfall ska du se till att göra det i tid förebokslutet .

 

Extra inbetalning för anställda med befintlig försäkring

Om du vill göra engångsinbetalningar till anställda som har en befintlig försäkring ska du fylla i denna blankett och skicka in till AI Pension. Betala in summan på plusgiro 50 92 25 – 9 glöm inte att ange företagsnamn och ert kontorsnummer hos AI Pension i meddelandefältet.

 

För anställda som inte har en försäkring

Om du vill sätta in pengar för anställda som ännu inte har tecknat försäkring hos AI Pension ska du ringa våra rådgivare på 08-54 50 48 10. Alla handlingar som ska fyllas i finns här på hemsidan. Vi hjälper dig att hitta rätt.

 

Extra inbetalning AI Plan

Har ditt företag AI Plan och vill göra extra inbetalningar så går det bra att göra dessa på internetkontoret. Behöver du hjälp kan du kontakta vår administrationsavdelning på telefon 08-54 50 48 20.

 


AI Pension och Bliwa förstärker sjukförsäkringen

AI Pension har tillsammans med Bliwa tagit fram en komplettering av sjukförsäkringen i AI Plan. Tidigare har det enbart ingått ett skydd som motsvarar det i den kollektivavtalade ITP-försäkringen. Då många som väljer AI Plan är egna företagare, finns det behov av ett starkare skydd vid sjukdom. Detta kan nu tecknas genom att komplettera standardnivån upp till en nivå som kallas Max-sjuk. Max-sjuk ger upp till 90% av lön i ersättning. Premien blir totalt 1 % av lön upp till 341 250 i årslön och 4% över 341 250 upp till 1 365 000. Premien för enbart den obligatoriska standardnivån (ITP) är 0,6% respektive 2,9%


Undvik höga fakturor – håll lönerna uppdaterade

Har ni fått nya löner på företaget? Var det länge sedan ni rapporterade in lön till oss? Kom ihåg att anmäla in nya löner till oss snarast möjligt efter förändringen, för att undgå stora retroaktiva premier på fakturan. Lönerna anmäler du in på ”Internetkontoret Företag” som finns under ”Logga in” högst upp till höger på sidan.


2013 års fullmäktige

AI Pension hade den 24 maj sitt årliga fullmäktigemöte. Utöver genomgång av föreningens  58:e verksamhetsår inklusive årsredovisning, valdes ledamöter till styrelsen  och stadgarna reviderades.

Ledamöter i styrelsen

Av fullmäktige utsedda

Arbetsgivare
Bo Jansson, omval
Personlig suppleant
Liselotte Haglind, nyval
Arbetstagare
Jessica Hedlund, nyval
Personlig suppleant
Stefan Andersson, nyval

 Utsedda av Sveriges Arkitekter

Ordinarie ledamot
Lotta Lehmann
Personlig suppleant
Rolf Carlquist

Utsedda av Almega

Ordinarie ledamot
Jonas Milton
Personlig suppleant
Bo Eiserman
Ordinarie ledamot
Lena Hagman
Personlig suppleant
Karin Garbom

 Utsedda av Unionen

Ordinarie ledamot
Gunilla Dahmm
Personlig suppleant
Hans Norin

Ändringar i stadgarna

Fullmäktige antog två förslag till ändringar av AI Pensions stadgar. Den ena ändringen rörde styrelsens sammansättning och den andra rörde grunderna för ett antal ändringsberäkningar.

Styrelsens sammansättning: Antalet suppleanter minskas för att bättre kunna säkerställa kompetensen och kunskapen hos styrelsen i de frågor som styrelsen har att behandla. Dessutom kan fullmäktige utse 1-2 ytterligare ledamöter utanför den egna kretsen, för att få tillgång till viss typ av kompetens.

Ändring av grunderna: Räneantagandet i samband med ändring av försäkring inom ITP förändras från nuvarande ränta enligt premiegrunderna, till ett särskilt ränteantagande. Det nya ränteantagandet ligger högre och stämmer bättre överens med den ränta som gällde när premierna betalades in och motsvarar bättre en långsiktig marknadsränta. Dessutom införs regler för att hantera risk för negativt urval vid temporärt uttag av ITP före 65 års ålder.


Digitala pensions- & värdebesked

Från och med i år kommer dina pensions- och värdebesked att finnas på vårt internetkontor. Inloggningen sker med e-legitimation från Bank-ID, Nordea, eller Telia.

Du når dina besked genom att logga in på

Internetkontoret Privat


AI Pensions totalavkastning 6,7 procent 2012

För helåret 2012 hade AI Pension en totalavkastning på 6,7 (0,7) procent och förvaltade vid årsskiftet 5,1 (4,9) miljarder kronor. Premieintäkterna ökade totalt med 4 procent och var för helåret 206 (198) mkr.

AI Pensions ekonomiska ställning har stärkts. Både konsolidering och solvens har stigit till följd av den positiva avkastningen på kapitalet. Solvensgraden uppgick till 122 (118) procent. Under januari 2013 har solvensen stärkt ytterligare med cirka 10 procentenheter. Konsolideringsnivån för förmånsbestämda försäkringar uppgick till 123 (114) procent och för premiebestämda försäkringar 105 (105)procent.

För mer information, kontakta vd Maritha Lindberg 08-54 50 48 02.


Återbäringen i AI Liv 4 procent för 2012

AI Pension fastställer återbäringen i AI Liv (premiebestämda pensionsförsäkringar) årsvis i efterskott. Vid styrelsemötet den 31 januari fastställdes återbäringen till 4 procent före skatt och omkostnader.

En återbäringsränta om 4 procent innebär att konsolideringsnivån inom AI Liv blir 105,3 procent per 31 december 2012. Styrelsen har beslutat att konsolideringsintervallet för AI Liv ska variera mellan 100 – 115 procent med en målkonsolidering på 110 procent.

Den genomsnittliga återbäringsräntan, före skatt och omkostnader, för livbolagen var 3,7 % för 2012.

Har du frågor kring vår återbäring, är du välkommen att kontakta en av våra rådgivare på 08-54 50 48 10 eller på radgivning@aipension.se.


Pensionstillägg och premierabatter 2013

50 % rabatt på riskförsäkringspremierna i ITP 2

Styrelsen för AI Pension beslutade att fortsätta rabattera riskförsäkringspremierna i ITP 2 med 50 procent.

Pensionstillägg – uppräkning av pensionerna i ITP 2

Pensionstillägget är det som skyddar pensionen i ITP 2 mot prisökningar. Pensionstillägget följer därför konsumentprisindex(KPI). Det innebär för 2013 att pensionstilläggen räknas upp med 0,45 %.


Carita vann ett Delicard!

Vi gratulerar Carita Bergram till vinsten av ett Delicard värt 1 295 kr! Detta eftersom hon passade på att betala in pensionspremien före den 15 december.

Stort grattis, God Jul & Gott Nytt år önskar vi på AI Pension.Bliwa är ny leverantör av gruppförsäkringar

Vid årsskiftet byter vi leverantör för gruppförsäkringen – från Skandia till Bliwa. Bytet görs efter en upphandling där Bliwa kunde erbjuda mer attraktiva premienivåer. Från årsskiftet kommer du som är försäkrad att märka ett antal förändringar – som förbättrade villkor, ett bredare produktutbud och lägre premier. Detta innebär också att det nära samarbete som AI Pension har haft med Bliwa genom AI Plan nu fördjupas, vilket vi ser fram emot. Andra faktorer som gjorde att vi valde Bliwa är att bolaget har hög servicenivå och bra kvalitet på sina tjänster.

Du som redan har gruppförsäkring via AI Pension behöver inte göra någonting. Vi ser till att dina försäkringar flyttas från Skandia till Bliwa. Alla som är berörda kommer att få ett brev med mer utförlig information inför årsskiftet.

– I samarbeten av den här typen lägger Bliwa mycket kraft på utveckling och anpassning efter våra kunders behov. AI Pension är en viktig samarbetspartner för Bliwa och ett bredare samarbete ger både produktutvecklings- och kostnadsfördelar, säger Johan Gunnarson, marknadschef och vice vd på Bliwa Livförsäkring.

– I sjukvårdsförsäkringen har vi valt att fokusera på kvalitet snarare än kvantitet genom nära samarbete med ett mindre nätverk av noggrant utvalda vårdgivare utan att ge avkall på geografisk täckning, säger Fredrik Jaensson, chef för affärsstöd på Bliwa Livförsäkring.

 

Från vänster: Johan Gunnarsson, vice vd och marknadschef Bliwa samt
Fredrik Jaensson, chef affärsstöd Bliwa


Extrainbetalning inför årsskiftet

Som vanligt är det dags att se över pensionssparandet, både för dig som privatperson och för företag. Vill du göra en extrainsättning ska du följa länkarna här nedan.

Extrainbetalning privatperson

Extrainbetalning företag

Sist men inte minst vill vi önska dig en God Jul och ett Gott Nytt År. Har du frågor kan du alltid höra av dig till våra rådgivare på telefon 08-54 50 48 10 eller till vår administration på telefon 08-54 50 48 20.


Rädda livet på en kollega

Projektet uppmanar företag att ge sina anställda utbildning i hjärt-lungräddning och placera hjärtstartare på arbetsplatserna. Målet är minskad dödlighet i plötsligt hjärtstopp.

Vid plötsligt hjärtstopp är varje minut avgörande. Det gäller att ringa ambulans och därefter direkt påbörja hjärt-lungräddning och, om det finns, använda hjärtstartare. Idag finns hjärtstartare på en del allmänna platser, som järnvägsstationer och flygplatser, men på våra arbetsplatser, där vi tillbringar en stor del av vår tid, finns de sällan. För att ändra på detta erbjuder vi i samarbete med Bliwa våra kunder att köpa hjärtstartare och hjärt- och lungräddningsutbildning till subventionerat pris.

För att få tillgång till det subventionerade priset, kontakta oss på 08-54 50 48 00 eller maila på info@aipension.se.