Ändrade premier för förmånsbestämda pensioner

AI Pension fullmäktige har beslutat att höja premierna för ålderspension och sänka premierna i familjepension i ITP2. Premien på ålderspension höjs som en följd av de låga räntenivåerna vi haft under lång tid. Sänkningen av familjepensionspremien beror på att vi ändrat sannolikheten för att vara gift. Förändringarna träder i kraft den 1 december 2017.

Ålderspensionspremien höjs
Premien för familjepensionen är individuell. Höjning av premien gäller vid nyteckning och löneökningar. Premienivån för befintliga försäkringsförmåner är garanterad och påverkas inte av beslutet.

Familjepensionspremien sänks
Familjepension är en ersättning vid dödsfall till efterlevande make, maka, registrerad partner och barn under 20 år. Premien för familjepensionen är individuell. Sänkningen av familjepensionspremien beror på att vi ändrat sannolikheten för att vara gift.

För mer information, kontakta vd Maritha Lindberg 08-54 50 48 02.