Månad: mars 2015Planerna på samgående mellan AI Pension och PP Pension avbrutna

Styrelserna i AI Pension och PP Pension har beslutat avbryta arbetet med att förbereda ett samgående försäkringsföreningarna emellan. Tidplanen medgav inte nog förberedelser för att hitta lösningar och för att medlemsorganisationerna skulle kunna fatta gemensamma beslut i alla frågor. Dessutom finns frågor kring de framtida regelverken som ännu inte funnit sin lösning, vilket kräver ytterligare tid.

– AI Pension har en väl fungerande verksamhet med många kompetenta medarbetare och vi fortsätter att jobba för medlemmar och kunders bästa, säger Maritha Lindberg, vd för AI Pension.

– För PP Pension innebär detta att vi fortsätter med det förändringsarbete vi redan har påbörjat och att vi nu lägger all vår kraft på att ytterligare stärka vår position på marknaden och leverera bra lösningar till våra medlemmar i mediebranschen, säger Kjell Norling, vd för PP Pension.

Vid frågor, kontakta gärna:

Lotta Lehmann, styrelseordförande i AI Pension, telefon: 070 – 556 04 01
Eva Arvidsson, styrelseordförande i PP Pension, telefon: 070 – 562 45 12


AI Pensions avkastning 13,2 procent 2014

För helåret 2014 hade AI Pension en totalavkastning på 13,2 (8,2) procent och förvaltade 6,2 (5,5) miljarder kronor vid utgången av året. Premieintäkterna ökade totalt med 10 procent och var för helåret 237 (216) mkr.

Förutom en fortsatt positiv utveckling för aktier med 21,7 (27,9) procent, bidrog även en stark utveckling i ränteportföljen på 8,8 (-1,9) procent till att avkastningen blev god . Det låga ränteläget samt övergången till Finansinspektionens nya diskonteringskurva har dock medfört att solvensgraden sjunkit jämfört med föregående år till 141 (152) procent.

På fem år har AI Pension en genomsnittlig totalavkastningen på 7,3 procent.

Nyckeltal20142013
Totalavkastning (%)13,28,2
Premieinkomst (mkr)237216
Solvensgrad (%)141152

Denna rapport är preliminär. Bokslutet fastställs på styrelsemötet 30 mars.

För mer information, kontakta vd Maritha Lindberg 08-54 50 48 02.