Månad: april 2013


2013 års fullmäktige

AI Pension hade den 24 maj sitt årliga fullmäktigemöte. Utöver genomgång av föreningens  58:e verksamhetsår inklusive årsredovisning, valdes ledamöter till styrelsen  och stadgarna reviderades.

Ledamöter i styrelsen

Av fullmäktige utsedda

Arbetsgivare
Bo Jansson, omval
Personlig suppleant
Liselotte Haglind, nyval
Arbetstagare
Jessica Hedlund, nyval
Personlig suppleant
Stefan Andersson, nyval

 Utsedda av Sveriges Arkitekter

Ordinarie ledamot
Lotta Lehmann
Personlig suppleant
Rolf Carlquist

Utsedda av Almega

Ordinarie ledamot
Jonas Milton
Personlig suppleant
Bo Eiserman
Ordinarie ledamot
Lena Hagman
Personlig suppleant
Karin Garbom

 Utsedda av Unionen

Ordinarie ledamot
Gunilla Dahmm
Personlig suppleant
Hans Norin

Ändringar i stadgarna

Fullmäktige antog två förslag till ändringar av AI Pensions stadgar. Den ena ändringen rörde styrelsens sammansättning och den andra rörde grunderna för ett antal ändringsberäkningar.

Styrelsens sammansättning: Antalet suppleanter minskas för att bättre kunna säkerställa kompetensen och kunskapen hos styrelsen i de frågor som styrelsen har att behandla. Dessutom kan fullmäktige utse 1-2 ytterligare ledamöter utanför den egna kretsen, för att få tillgång till viss typ av kompetens.

Ändring av grunderna: Räneantagandet i samband med ändring av försäkring inom ITP förändras från nuvarande ränta enligt premiegrunderna, till ett särskilt ränteantagande. Det nya ränteantagandet ligger högre och stämmer bättre överens med den ränta som gällde när premierna betalades in och motsvarar bättre en långsiktig marknadsränta. Dessutom införs regler för att hantera risk för negativt urval vid temporärt uttag av ITP före 65 års ålder.


Årsredovisning 2012

 • 2012 års resultat efter skatt uppgick till 209
  (-865) mkr. Det som främst har påverkat resultatet
  är den positiva kapitalavkastningen. De
  försäkringstekniska avsättningarna har ökat
  något under året.
 • AI Pensions ekonomiska ställning har stärkts.
  Både konsolidering och solvens har stigit
  med anledning av positiv avkastning på kapitalet.
  Solvensgraden uppgick till 122 (118)
  procent. Under januari 2013 har solvensen
  stärkts ytterligare med ca 10 procentenheter.
  Konsolideringsnivån för förmånsbestämda
  försäkringar uppgick till 123 (114) procent
  och för premiebestämda försäkringar 105
  (105)procent.
 • AI Pensions totalavkastning för helåret 2012
  blev 6,7 (0,7) procent.
 • Premieintäkterna ökade med 4 procent och
  uppgick till 206 (198) mkr.
 • 2012 års återbäringsränta i AI Liv fastställdes
  till 4,0 (1,2) procent.
 • De försäkringstekniska avsättningarna uppgick
  till 4 219 (4 110) mkr, vilket innebär att
  avsättningarna ökade med 109 (901) mkr.
 • AI Pension hade vid utgången av 2012 grönt
  ljus i Finansinspektionens trafikljusmodell.

Ladda ner Årsredovisningen 2012.


Digitala pensions- & värdebesked

Från och med i år kommer dina pensions- och värdebesked att finnas på vårt internetkontor. Inloggningen sker med e-legitimation från Bank-ID, Nordea, eller Telia.

Du når dina besked genom att logga in på

Internetkontoret Privat