Månad: februari 2013


AI Pensions totalavkastning 6,7 procent 2012

För helåret 2012 hade AI Pension en totalavkastning på 6,7 (0,7) procent och förvaltade vid årsskiftet 5,1 (4,9) miljarder kronor. Premieintäkterna ökade totalt med 4 procent och var för helåret 206 (198) mkr.

AI Pensions ekonomiska ställning har stärkts. Både konsolidering och solvens har stigit till följd av den positiva avkastningen på kapitalet. Solvensgraden uppgick till 122 (118) procent. Under januari 2013 har solvensen stärkt ytterligare med cirka 10 procentenheter. Konsolideringsnivån för förmånsbestämda försäkringar uppgick till 123 (114) procent och för premiebestämda försäkringar 105 (105)procent.

För mer information, kontakta vd Maritha Lindberg 08-54 50 48 02.


Återbäringen i AI Liv 4 procent för 2012

AI Pension fastställer återbäringen i AI Liv (premiebestämda pensionsförsäkringar) årsvis i efterskott. Vid styrelsemötet den 31 januari fastställdes återbäringen till 4 procent före skatt och omkostnader.

En återbäringsränta om 4 procent innebär att konsolideringsnivån inom AI Liv blir 105,3 procent per 31 december 2012. Styrelsen har beslutat att konsolideringsintervallet för AI Liv ska variera mellan 100 – 115 procent med en målkonsolidering på 110 procent.

Den genomsnittliga återbäringsräntan, före skatt och omkostnader, för livbolagen var 3,7 % för 2012.

Har du frågor kring vår återbäring, är du välkommen att kontakta en av våra rådgivare på 08-54 50 48 10 eller på radgivning@aipension.se.